Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 26. april 2021 – AB og AB-CD mod Z EF

(Sag C-265/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Appellanter: AB og AB-CD

Indstævnt: Z EF

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal begrebet »sager om kontraktforhold« som omhandlet i artikel 5, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 1 (herefter »Bruxelles I- forordningen«)

a.    fortolkes således, at dette kræver, at det fastslås, at en person frivilligt har påtaget sig en retlig forpligtelse over for en anden person, og at denne forpligtelse ligger til grund for sagsøgerens sagsanlæg, også selv om sagsøgte ikke frivilligt har påtaget sig forpligtelsen og/eller ikke frivilligt har påtaget sig forpligtelsen over for sagsøgeren?

b.    i bekræftende fald, hvilken grad af tilknytning skal der da være mellem den retlige forpligtelse, der frivilligt er påtaget, og sagsøgeren og/eller sagsøgte?

2.    Indebærer begrebet »krav«, som sagsøgeren »støtter sig på« – i lighed med det kriterium, som anvendes for at sondre mellem, om et krav henhører under sager om kontraktforhold som omhandlet i Bruxelles Ia-forordningens artikel 5, nr. 1), eller under »sager om erstatning uden for kontrakt« som omhandlet i samme forordnings artikel 5, nr. 3) (C-59/19, præmis 32) – at det skal efterprøves, om en fortolkning af den retlige forpligtelse, der frivilligt er påtaget, forekommer nødvendig for at bedømme sagens realitet?

3.    Henhører et sagsanlæg, hvorunder en sagsøger ønsker at få fastslået, at denne ejer et gode, som vedkommende er i besiddelse af, på grundlag af to købsaftaler, dvs. en første, som den oprindelige medejer af godet (ægtefælle til sagsøgte, der ligeledes er oprindelig medejer) angiveligt har indgået med den person, som solgte godet til sagsøgeren, og en anden, som de to sidstnævnte har indgået, under sager om kontraktforhold som omhandlet i Bruxelles I-forordningens artikel 5, nr. 1)?

a.    Forholder det sig anderledes, hvis sagsøgte påberåber sig, at den første aftale ikke var en købsaftale, men en deponeringsaftale?

b.    Såfremt et af disse tilfælde henhører under sager om kontraktforhold, hvilken kontrakt skal da tages i betragtning ved afgørelsen af, hvilket sted den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt?

4.    Skal artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) 2 fortolkes således, at den finder anvendelse på den situation, der er omhandlet i det tredje præjudicielle spørgsmål, og hvilken aftale skal der i givet fald tages hensyn til?

____________

1 EFT 2001, L 12, s. 1.

2 EUT 2008, L 177, s. 6.