Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 26.4.2021 – AB, AB-CD v. Z EF

(asia C-265/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Valittajat: AB, AB-CD

Vastapuoli: Z EF

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun asetuksen N:o 44/20011 (jäljempänä Bryssel I -asetus) 5 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”sopimusta koskeva asia”

a.    tulkittava siten, että siinä edellytetään näyttämään toteen oikeudellinen velvoite, johon henkilö on vapaaehtoisesti antanut suostumuksensa suhteessa toiseen osapuoleen ja johon kanne perustuu, ja onko näin, vaikka vastaaja ei ole vapaaehtoisesti antanut suostumustaan velvoitteeseen ja/tai suostumusta ei ole annettu suhteessa kantajaan?

b.    Jos tähän vastataan myöntävästi, minkä asteinen liittymä oikeudellisen velvoitteen, johon on sitouduttu vapaaehtoisesti, ja kantajan ja/tai vastaajan välillä täytyy olla?

2)    Edellyttääkö käsite ”kanne”, johon kantaja ”tukeutuu”, samalla tavoin kuin arviointiperuste, jota käytetään erottamaan, onko kanteessa kyse Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 1 alakohdassa tarkoitetusta sopimusta koskevasta asiasta vai saman asetuksen 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitetusta ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevasta asiasta” (tuomio C-59/19, 32 kohta), siitä varmistumista, onko oikeudellisen velvoitteen, johon on sitouduttu vapaaehtoisesti, tulkinta välttämätöntä kanteen perusteen arvioimiseksi?

3)    Onko kanteessa kyse Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 1 alakohdassa tarkoitetusta sopimusta koskevasta asiasta, kun kantaja pyrkii kanteella siihen, että hänet todetaan hallussaan olevan omaisuuden omistajaksi, ja tukeutuu kahteen kauppasopimukseen, joista ensimmäisen on tehnyt omaisuuden alkuperäinen yhteisomistaja (vastaajan puoliso, joka oli samaten alkuperäinen yhteisomistaja) omaisuuden kantajalle myyneen henkilön kanssa ja jälkimmäisen ovat tehneet kaksi viimeksi mainittua?

a.    Vastataanko tähän eri tavalla, jos vastaaja vetoaa siihen, ettei ensimmäinen sopimus ollut kauppasopimus vaan talletussopimus?

b.    Jos jokin näistä tapausvaihtoehdoista on sopimusta koskeva asia, mikä sopimus on otettava huomioon määritettäessä kanteen perusteena olevan velvoitteen paikkakuntaa?

4)     Onko sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17.6.2008 annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I)2 4 artiklaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitettuun tapausvaihtoehtoon, ja mikä sopimus on siinä tapauksessa otettava huomioon?

____________

1 EYVL 2001, L 12, s. 1.

2 EUVL 2008, L 177, s. 6.