Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 30. decembra 2020 – Gallaher Limited/The Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs

(vec C-707/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Gallaher Limited

Žalovaný: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciálne otázky

Prejudiciálne otázky

1.    Je možné odvolať sa na článok 63 ZFEÚ v súvislosti s vnútroštátnym právnym predpisom, akými sú Pravidlá prevodov v rámci skupiny, ktoré sa uplatňujú iba na skupiny spoločností?

2.    Ak by sa v súvislosti s Pravidlami prevodov v rámci skupiny vo všeobecnosti nebolo možné odvolať na článok 63 ZFEÚ, je napriek tomu možné sa odvolať na tento článok:

a)    ak ide o pohyby kapitálu z materskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte EÚ na dcérsku spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, v prípade, ak materská spoločnosť je úplným vlastníkom dcérskej spoločnosti so sídlom vo Švajčiarsku, ako aj v dcérskej spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorým bola uložená povinnosť úhrady dane?

b)    ak ide o pohyb kapitálu z dcérskej spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve v úplnom vlastníctve uvedenej materskej spoločnosti na dcérsku spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku v úplnom vlastníctve tej istej materskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte EÚ, keďže obe spoločnosti sú sesterskými spoločnosťami a nie je medzi nimi vzťah materskej a dcérskej spoločnosti?

3.    Predstavujú právne predpisy, akými sú Pravidlá prevodov v rámci skupiny, ktoré ukladajú okamžitú daň z prevodu majetku zo spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve na sesterskú spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku (ktorá nevykonáva obchodnú činnosť v Spojenom kráľovstve prostredníctvom stálej prevádzkarne), v prípade, ak obe tieto spoločnosti sú dcérskymi spoločnosťami v úplnom vlastníctve tej istej materskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, za okolností, keď by takýto prevod bol daňovo neutrálny, ak by sesterská spoločnosť mala tiež sídlo v Spojenom kráľovstve (alebo by vykonávala v Spojenom kráľovstve obchodnú činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne), obmedzenie slobody usadiť sa materskej spoločnosti podľa článku 49 ZFEÚ alebo prípadne obmedzenie slobody pohybu kapitálu podľa článku 63 ZFEÚ?

4.    Ak by bolo možné odvolať sa na článok 63 ZFEÚ:

a)    bol prevod obchodných značiek a súvisiaceho majetku z GL na JTISA, za protihodnotu, ktorá mala zodpovedať trhovej hodnote obchodných značiek, pohybom kapitálu v zmysle článku 63 ZFEÚ?

b)    predstavovali pohyby kapitálu z JTIH na JTISA, jej dcérsku spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, priame investície v zmysle článku 64 ZFEÚ?

c)    vzhľadom na skutočnosť, že článok 64 ZFEÚ sa uplatňuje iba na určité typy pohybu kapitálu, je možné článok 64 ZFEÚ uplatniť za okolností, keď pohyby kapitálu možno považovať za priame investície (uvedené v článku 64 ZFEÚ) a zároveň aj za iný druh pohybu kapitálu, ktorý nie je uvedený v článku 64 ZFEÚ?

5.    Ak by išlo o obmedzenie, pričom je nesporné, že obmedzenie bolo v zásade odôvodnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu (t. j. potrebou zachovania vyváženého rozdelenia daňových oprávnení), bolo obmedzenie nevyhnutné a primerané v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej Únie, najmä za okolností, keď dotknutý daňovník dosiahol príjmy z predaja majetku, ktoré sa rovnajú celej trhovej hodnote majetku?

6.    Ak došlo k porušeniu slobody usadiť sa a/alebo práva na voľný pohyb kapitálu:

a)    vyžaduje právo Únie, aby sa vnútroštátne právne predpisy vykladali takým spôsobom, alebo vôbec neuplatňovali, tak aby sa poskytla GL možnosť odložiť zaplatenie dane;

b)    v prípade kladnej odpovede, vyžaduje právo Únie, aby sa vnútroštátne právne predpisy vykladali takým spôsobom, alebo vôbec neuplatňovali, tak aby sa poskytla GL možnosť odložiť zaplatenie dane až dovtedy, kým sa majetok neprevedie mimo pod-skupiny, ktorej je spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte materskou spoločnosťou (t. j. „na základe predaja“), alebo poskytuje primeraný prostriedok nápravy možnosť zaplatiť daň v splátkach (t. j. „na základe splátok“);

c)    v zásade ak možnosť platenia v splátkach predstavuje primeraný prostriedok nápravy:

i.    je tomu tak len v prípade, ak vnútroštátne právo obsahuje takúto možnosť v čase predaja majetku, alebo je zlučiteľné s právom Únie, ak je možné takúto možnosť využiť prostredníctvom prostriedku nápravy po danom prevode (t. j. že vnútroštátny súd dodatočne prizná takúto možnosť uplatnením konformného výkladu alebo tým, že neuplatní právne predpisy);

ii.    vyžaduje právo Únie od vnútroštátnych súdov, aby priznali prostriedok nápravy, ktorý v čo najmenšej možnej miere zasahuje do príslušnej slobody práva Únie, alebo postačuje, aby vnútroštátne súdy priznali prostriedok nápravy, ktorý je súčasne primeraný a v čo najmenšej miere sa odchyľuje od existujúceho vnútroštátneho práva;

iii.    ako dlhé obdobie splácania sa vyžaduje; a

iv.    je prostriedkom nápravy splátkový kalendár, podľa ktorého sa majú platiť platby pred dátumom kedy sa s konečnou platnosťou rozhodne o sporných otázkach medzi účastníkmi konania, že sú v rozpore s právom Únie, t. j. je potrebné, aby boli splátky splatné v budúcnosti?

____________