Language of document :

Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 29 декември 2020 г. — Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-706/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Amoena Ltd

Ответник: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

За какво се отнасят думите „them“, „they“ и „their“ в точка 53 от решението1 [от неговия текст на английски език] — за сутиените или за гръдните протези?

Предполага ли второто изречение на точка 53 да се използва критерий, различен от посочения в точка 51 от това съдебно решение, изведен от Обяснителната бележка за Хармонизираната система към позиция 8473, като се изисква сутиените (т.е. потенциалната принадлежност) да позволяват на гръдните протези да изпълняват функция, различна от тази, за която „they“ (вероятно гръдните протези) са предназначени, или вместо това въпросното изречение цели само да се приложи критерият, посочен в точка 51, съгласно който сутиените трябва да осигуряват изпълнението на функция, свързана с главната функция на гръдната протеза?

____________

1     Решение от 19 декември 2019 г., C-677/18, Amoena (ECLI:EU:C:2019:1142).