Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Förenade kungariket) den 22 december 2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited mot Konungariket Spanien

(Mål C-700/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Parter i det nationella målet

Kärande: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Svarande: Konungariket Spanien

Tolkningsfrågor

Kan ett rättsligt avgörande som meddelats med stöd av section 66 i Arbitration Act 1996, med hänsyn till arten av de frågor som den nationella domstolen har att ta ställning till för att avgöra huruvida den ska stadfästa villkoren i en skiljedom i enlighet med denna bestämmelse, med avseende på artikel 34.3 i förordning (EG) nr 44/20011 anses utgöra en relevant ”dom” som meddelats i den medlemsstat där domen görs gällande?

Med beaktande av att ett rättsligt avgörande om stadfästelse av villkoren i en skiljedom, såsom ett avgörande enligt section 66 i Arbitration Act 1996, faller utanför det materiella tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001 till följd av undantaget för skiljeförfaranden i artikel 1.2 d i förordningen, kan ett sådant avgörande, med avseende på artikel 34.3 i samma förordning, utgöra en relevant ”dom” som meddelats i den medlemsstat där domen görs gällande?

Med beaktande av att ett rättsligt avgörande om stadfästelse av villkoren i en skiljedom, såsom ett avgörande enligt section 66 i Arbitration Act 1996, faller utanför det materiella tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001 till följd av undantaget för skiljeförfaranden i artikel 1.2 d i förordningen, kan ett sådant avgörande, med avseende på artikel 34.3 i samma förordning, utgöra en relevant ”dom” som meddelats i den medlemsstat där domen görs gällande?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).