Language of document : ECLI:EU:C:2023:45

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА

12 януари 2023 година(*)

„Заличаване“

По дело C‑698/22

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Апелативен съд Варна (България) с акт от 11 ноември 2022 г., постъпил в Съда на 14 ноември 2022 г., в рамките на наказателно производство

срещу

TP,

OF,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪДА,

след изслушване на генералния адвокат, J. Richard de la Tour,

постанови настоящото

Определение

1        С писмо от 22 декември 2022 г., постъпило в секретариата на Съда на същия ден, Апелативен съд Варна (България) уведомява Съда, че оттегля преюдициалното си запитване.

2        При тези условия на основание член 100 от Процедурния правилник на Съда следва да се разпореди заличаване на това дело от регистъра на Съда.

3        С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения председателят на Съда определи:

Заличава дело C698/22 от регистъра на Съда.

Подписи


* Език на производството: български.