Language of document :

Жалба, подадена на 11 юни 2020 г. — Acciona/EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Дело T-362/20)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Acciona, SA (Акобендас, Испания) (представител: J. C. Erdozain López, abogado)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Agencia Negociadora PB, SL (Лас Розас, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: словната марка „REACCIONA“ – Марка на Европейския съюз №º 8 605 578

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 април 2020 г. по преписка R 652/2019-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди EUIPO и евентуално встъпилата страна, при положение, че такава встъпи по делото и оспорва настоящата жалба, да заплатят съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________