Language of document :

11. juunil 2020 esitatud hagi – Acciona versus EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(kohtuasi T-362/20)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Acciona, SA (Alcobendas, Hispaania) (esindaja: advokaat J. C. Erdozain López)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärk REACCIONA – ELi kaubamärk nr 8 605 578

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. aprilli 2020. aasta otsus asjas R 652/2019-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt, kui keegi menetlusse astub ja hagile vastu vaidleb.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a rikkumine.

____________