Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2020 – Acciona/EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(vec T-362/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Acciona, SA (Alcobendas, Španielsko) (v zastúpení: J.C. Erdozain López, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka REACCIONA – Ochranná známka Európskej únie č. 8 605 578

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. apríla 2020 vo veci R 652/2019-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania, pokiaľ sa zúčastní konania a spochybní túto žalobu, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

Porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________