Language of document :

Rettens dom af 30. juni 2021 – Acciona mod EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Sag T-362/20) 1

[EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket REACCIONA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk.1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – national retslig procedure – manglende rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted]

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Acciona SA (Alcobendas, Spanien) (ved advokat J. Erdozain López)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Spanien) (ved advokaterne I. Temiño Ceniceros og F. Ortega Sánchez)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 2. april 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 652/2019-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Agencia Negociadora PB og Acciona.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)    Acciona SA bærer sine egne omkostninger og betaler de af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Agencia Negociadora PB SL afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 255 af 3.8.2020.