Language of document :

Presuda Općeg suda od 30 lipnja 2021. – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(predmet T-362/20)1

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije REACCIONA – Stvarna uporaba žiga – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Postojanje nacionalnog sudskog postupka – Nepostojanje opravdanog razloga za neuporabu”

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Acciona SA (Alcobendas, Španjolska) (zastupnik: J. Erdozain López, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Španjolska) (zastupnici: I. Temiño Ceniceros i F. Ortega Sánchez, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. travnja 2020. (predmet R 652/2019-4), koja se odnosi na postupak opoziva između društava Agencia Negociadora PB i Acciona.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Acciona SA nalaže se snošenje vlastitih troškova, kao i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Agencia Negociadora PB SL.

____________

1 SL C 255, 3. 8. 2020.