Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen (Sverige) den 23. april 2021 – Norra Stockholm Bygg AB mod Per Nycander AB

(Sag C-268/21)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta domstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Norra Stockholm Bygg AB

Sagsøgt: Per Nycander AB

Øvrig part: Entral AB

Præjudicielle spørgsmål

Stiller databeskyttelsesforordningens 1 artikel 6, stk. 3 og 4, også krav til national processuel lovgivning om editionspligt?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, indebærer databeskyttelsesforordningen da, at der ved bedømmelse af spørgsmålet, om der skal træffes bestemmelse om edition af et dokument, der indeholder personoplysninger, også skal tages hensyn til de registreredes interesser? Stiller EU-retten i dette tilfælde nogen krav til den måde, hvorpå denne bedømmelse nærmere skal foretages?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.4.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT 2016, L 119, s. 1).