Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 21.4.2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd ym. v. Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato

(Asia C-261/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantajat: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA ja Roche SpA

Vastaaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, tutkia sellaisessa oikeudenkäynnissä, jossa asianomainen vetoaa riitautetun tuomion kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi suoraan unionin tuomioistuimen toteamien periaatteiden loukkaamiseen samaa asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä, onko unionin tuomioistuimen periaatteita sovellettu virheettömästi samassa asiassa, jota mainittu oikeudenkäynti koskee, vai onko tällainen arviointi unionin tuomioistuimen tehtävä?

Loukataanko Consiglio di Staton tuomiolla nro 4990/2019 asianosaisten esittämällä tavalla periaatteita, jotka unionin tuomioistuin totesi 23.1.2018 antamassaan tuomiossa ja jotka koskevat a) kahden lääkkeen sisällyttämistä samoihin merkityksellisiin markkinoihin ottamatta huomioon viranomaisten kannanottoja, joissa nämä olivat asianosaisten mukaan todenneet myyntiluvan ulkopuolella käytettäväksi tarkoitetun Avastinin kysynnän ja tarjonnan lainvastaisuuden, ja b) yritysten levittämien tietojen väitetyn harhaanjohtavuuden tutkimatta jättämistä?

Ovatko SEU 4 artiklan 3 kohta ja SEU 19 artiklan 1 kohta sekä SEUT 2 artiklan 1 ja 2 kohta ja SEUT 267 artikla, luettuina myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan valossa, esteenä hallintoprosessilain 106 §:ssä ja siviiliprosessilain 395 ja 396 §:ssä tarkoitetun kaltaiselle järjestelmälle, siltä osin kuin sen nojalla ei ole mahdollista esittää unionin tuomioistuimen tuomioiden ja erityisesti unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyssä toteamien oikeusperiaatteiden kanssa ristiriitaisten Consiglio di Staton tuomioiden purkamista koskevaa hakemusta?

____________