Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 21. aprila 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd in drugi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Zadeva C-261/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Nasprotna stranka: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali nacionalno sodišče, zoper odločitve katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, v postopku, v katerem se stranka neposredno sklicuje na kršitev načel, ki jih je izreklo Sodišče Evropske unije v istem postopku, da bi dosegla razveljavitev izpodbijane sodbe, lahko v konkretnem primeru presoja pravilno uporabo načel, ki jih je Sodišče Evropske unije izrazilo v istem postopku, ali mora to presojo izvesti Sodišče Evropske unije?

Ali so s sodbo Consiglio di Stato (državni svet) št. 4990/2019, kot navajajo stranke, kršena načela, ki jih je Sodišče Evropske unije izrazilo v sodbi z dne 23. januarja 2018 v zvezi z (a) vključevanjem dveh zdravil na isti upoštevni trg, ne da bi se upoštevala stališča organov, ki naj bi ugotovili nezakonitost povpraševanja in ponudbe za nenamensko uporabo zdravila Avastin; (b) odsotnostjo preverjanja domnevno zavajajočih informacij, ki so jih razširjale družbe?

Ali člen 4(3) in člen 19(1) PEU ter člen 2(1) in (2) in člen 267 PDEU v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujejo sistemu, kakršen je ta v zvezi s členom 106 zakonika o upravnem sporu ter členoma 395 in 396 zakonika o civilnem postopku, ker ne omogoča uporabe pravnega sredstva obnove postopka zoper sodbe Consiglio di Stato (državni svet), ki so v navzkrižju s sodbami Sodišča Evropske unije in zlasti s pravnimi načeli, ki jih je izrazilo Sodišče Evropske unije v postopkih predhodnega odločanja?

____________