Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. aprīlī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Dansk Akvakultur, kas rīkojas AquaPri A/S vārdā/Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Lieta C-278/21)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāja: Dansk Akvakultur, kas rīkojas AquaPri A/S vārdā

Atbildētāja: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Persona, kas iestājusies lietā: Landbrug & Fødevarer (kas atbalsta AquaPri A/S)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva) 1 6. panta 3. punkta [pirmais teikums] ir jāinterpretē tādējādi, ka šis noteikums ir piemērojams tādai situācijai kā šajā lietā, kurā tiek lūgta atļauja turpināt esošās zivju audzētavas darbību, ja zivju audzētavas darbība un slāpekļa un citu uzturvielu noplūde ir nemainīga salīdzinājumā ar 2006. gadā atļauto darbību un noplūdi, bet ja saistībā ar iepriekšējo zivju audzētavai piešķirto atļauju netika veikts novērtējums par visu attiecīgajā apgabalā esošo zivju audzētavu kopējo darbību un kumulatīvo ietekmi, jo attiecīgās iestādes novērtēja tikai kopējo slāpekļa un citu vielu papildu noplūdi no konkrētās zivju audzētavas?

Vai, lai atbildētu uz pirmo jautājumu, ir nozīme tam, ka valsts Upju baseinu apsaimniekošanas plānā 2015.–2021. gadam zivju audzētavu klātbūtne šajā apgabalā tiek ņemta vērā tiktāl, ciktāl tajā tiek noteikts konkrēts slāpekļa daudzums, lai nodrošinātu, ka esošās zivju audzētavas šajā apgabalā var izmantot tām piešķirtās esošās noplūdes atļaujas un ka faktiskā noplūde no zivju audzētavām nepārsniedz noteiktās robežas?

Ja situācijā, kāda ir šajā lietā, jāveic novērtējums atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta [pirmajam teikumam], vai attiecīgajai iestādei saistībā ar šo novērtējumu ir pienākums attiecībā uz šo teritoriju ņemt vērā slāpekļa noplūdes ierobežojumus, kas noteikti Upju baseinu apsaimniekošanas plānā 2015.–2021. gadam, un jebkuru citu būtisku informāciju un novērtējumus, kas varētu rasties no Upju baseinu apsaimniekošanas plāna vai Natura 2000 plāna?

____________

1 OV 1992, L 206, 7. lpp.