Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 24 juni 2016 – Ömer Altun m.fl., Absa NV m.fl. mot Openbaar Ministerie

(Mål C-359/16)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klaganden: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Motpart: Openbaar Ministerie

Tolkningsfråga

Kan ett E 101-intyg som utfärdats enligt artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 574/72(1 ) av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, i dess lydelse innan den upphävdes genom artikel 96.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009(2 ) av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, ogiltigförklaras och lämnas utan avseende av en annan domstol än domstolen i den utstationerande medlemsstaten, såvitt de faktiska omständigheter som ligger till grund för bedömningen gör det möjligt att fastställa att intyget erhölls eller åberopades på ett bedrägligt sätt?

____________

(1 )     EGT L 74, 1972, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 106.

(2 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 2009, s. 1).