Language of document :

Žaloba podaná dne 5. března 2018 – Braesch a další v. Komise

(Věc T-161/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Anthony Braesch (Lucemburk, Lucembursko), Trinity Investments DAC (Dublin, Irsko), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kajmanské ostrovy), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (zástupci: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, a L. Prosperetti, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 4690 final ze dne 4. července 20171 ve věci SA.47677 (2017/N);

případně zrušil uvedené rozhodnutí v tom rozsahu, v němž se týká použití nástrojů FRESH 2 ;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení žalobců a dalších nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s tímto řízením;

přijal jakákoli jiná opatření, která Tribunál bude považovat za přiměřená, včetně organizačních procesních opatření ve smyslu čl. 89 odst. 3 anebo důkazních opatření ve smyslu čl. 91 odst. 1 písm. b) Jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci pět žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z toho, že Komise protiprávně schválila opatření k rozdělení zátěže v souvislosti s preventivní rekapitalizací, a to v rozporu s články 18 a 21 nařízení (EU) č. 806/2014 (nedostatek odůvodnění). 3

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise protiprávně požadovala zrušení smluv FRESH (zjevné právní a skutkové pochybení tím, že se odchýlila od Sdělení o bankovnictví z roku 20134 ; porušení zásady ochrany legitimních očekávání a rovného zacházení, nedostatek odůvodnění).

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí zachází s majiteli dluhopisů FRESH diskriminačně (porušení práva na rovné zacházení, které je zakotveno v článcích 20 a 21 Listiny základních práv EU („Listina“) a v článku 14 a Protokolu 12 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („EÚLP“); zjevně nesprávné posouzení; nedostatek odůvodnění).

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušuje majetková práva majitelů dluhopisů FRESH (porušení práva na vlastnictví zakotvené v článku 17 Listiny a článku 1 Protokolu 1 EÚLP; nedostatek odůvodnění).

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že Komise nezahájila formální vyšetřovací řízení navzdory vážným pochybnostem o slučitelnosti opatření s unijním právem (porušení čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU; porušení čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady 2015/1589;5 zjevně nesprávné posouzení; nedostatek odůvodnění).

____________

1 Úř. věst 2018 C 40, s. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (hybridní kapitál s pohyblivou úrokovou sazbou) (druh dluhopisu).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014 L 225, s. 1).

4 Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 ( „Sdělení o bankovnictví“ )  (Úř. věst. 2013 C 216, s. 1).

5 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie  (Úř. věst. 2015 L 248, s. 9).