Language of document :

Tužba podnesena 5. ožujka 2018. – Braesch i dr. protiv Komisije

(predmet T-161/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Anthony Braesch (Luxembourg, Luksemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irska), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kajmanski otoci), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (zastupnici: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella i L. Prosperetti, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Komisije C(2017) 4690 final od 4. srpnja 2017.1 , u predmetu SA.47677 (2017/N);

podredno, poništi navedenu odluku u dijelu u kojem se ona odnosi na obradu instrumenata FRESH 2 ;

naloži Komisiji da snosi tužiteljeve troškove postupka i druge troškove u vezi s ovim predmetom;

poduzme sve druge mjere koje Opći sud smatra primjerenima, uključujući mjere upravljanja postupkom prema članku 89. stavku 3. i/ili mjere izvođenja dokaza prema članku 91. stavku 1. točki (b) Poslovnika Općeg suda.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija nezakonito odobrila mjere podjele tereta u okviru dokapitalizacije kao mjere opreza, povredom članaka 18. i 21. Uredbe (EU) br. 806/2014 (nepostojanje obrazloženja)3 .

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija nezakonito zatražila ukidanje FRESH ugovora (očita pogreška koja se tiče prava i činjenica odstupanjem od Komunikacije o bankarstvu iz 2013.4 ; povreda načelâ zaštite legitimnih očekivanja i jednakog postupanja; nepostojanje obrazloženja).

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijanom odlukom diskriminira imatelje FRESH obveznica (povreda načela jednakog postupanja koje je zaštićeno člancima 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) i člankom 14. i Protokolom 12. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: EKLJP); očita pogreška u ocjeni; nepostojanje obrazloženja).

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijanom odlukom krše prava vlasništva imatelja FRESH obveznica (povreda prava vlasništva koje je zaštićeno člankom 17. Povelje i člankom 1. Protokola I. uz EKLJP; nepostojanje obrazloženja).

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da Komisija nije pokrenula formalni istražni postupak, neovisno o činjenici da su postojale osnovane sumnje o spojivosti mjera s pravom Unije (povreda članka 108. stavaka 2. i 3. UFEU-a; povreda članka 4. stavaka 3. i 4. Uredbe Vijeća 2015/15895 ; očita pogreška u ocjeni, nepostojanje obrazloženja).

____________

1 SL 2018., L 40, str. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (hibridna podređena vlasnička obveznica s promjenjivom stopom)

3 Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225, str. 1. i ispravak SL 2015., L 101, str. 62.)

4 Komunikacija Komisije o primjeni pravila o državnim potporama za poticajne mjere u korist banaka u kontekstu financijske krize počevši od 1. kolovoza 2013. („Komunikacija o bankarstvu”) (SL 2013., L 216, str. 1.)

5 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kodificirani tekst) (SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.)