Language of document :

2018 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Braesch ir kt. / Komisija

(Byla T-161/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Anthony Braesch (Liuksemburgas, Liuksemburgas), Trinity Investments DAC (Dublinas, Airija), Bybrook Capital Master Fund LP (Didysis Kaimanas, Kaimanų salos), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Didysis Kaimanas), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Didysis Kaimanas), atstovaujami advokatų M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, ir L. Prosperetti

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. liepos 4 d Komisijos sprendimą C(2017) 4690 final1 byloje SA.47677 (2017/N);

Nepatenkinus minėto reikalavimo, panaikinti minėtą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su FRESH2 instrumentų reguliavimu;

Nurodyti Komisijai sumokėti ieškovų patirtas teisines ir kitas išlaidas susijęs su šiuo procesu;

Imtis bet kokių proceso organizavimo priemonių, kurios Bendrajam Teismui atrodo būtinos, pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 89 straipsnio 3 dalį ir pateikti paklausimus pagal minėto reglamento 91 straipsnio 1 dalies b punktą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi penkiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija neteisėtai paskyrė pareigų pasidalijimo priemones prevencinio rekapitalizavimo srityje ir taip pažeidė Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 ir 21 straipsnius3 .

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisijai neteisėtai reikalavo panaikinti FRESH sutartis (akivaizdi faktinės ir teisinė klaida, kuria pažeidžiamas 2013 m. Bankų komunikatas4 ir teisėtų lūkesčių ir vienodo požiūrio principų bei pareigos motyvuoti pažeidimas).

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad FRESH turėtojai yra diskriminuojami (teisės į vienodą vertinimą, užtikrintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija) 20 ir 21 straipsniuose ir Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) Protokolo Nr. 12 14 straipsnyje pažeidimas, akivaizdi vertinimo klaida ir pareigos motyvuoti pažeidimas).

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamos FRESH turėtojų nuosavybės teisės (Chartijos 17 straipsnyje ir EŽTK protokolo Nr. 1 1 straipsnyje užtikrintos teisės į nuosavybę pažeidimas ir pareigos motyvuoti pažeidimas).

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepradėjo formalios tyrimo procedūros, nors buvo abejonių dėl šių priemonių suderinamumo su Sąjungos teise (SESV 108 straipsnio 2 ir 3 dalių, Tarybos reglamento Nr. 2015/15895 4 straipsnio 3 ir 4 dalių pažeidimas, akivaizdi vertinimo klaida ir pareigos motyvuoti pažeidimas).

____________

1 OL C 40, 2018, p. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (su kintama palūkanų norma susijęs subordinuotas hibridas; obligacijos forma).

3 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).

4 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. bankams skirtoms priemonėms finansų krizės sąlygomis paremti (Bankų komunikatas) (OL C 216, 2013, p. 1).

5 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (Tekstas svarbus EEE) (OL L 248, 2015, p. 9, klaidų ištaisymas OL L 186, 2017 7 19, p. 17).