Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 5. martā – Braesch u.c./Komisija

(Lieta T-161/18)

Tiesvedības valoda –angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Anthony Braesch (Luksemburga, Luksemburga), Trinity Investments DAC (Dublina, Īrija), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kaimanu salas), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman) un Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (pārstāvji: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella un L. Prosperetti, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas 2017. gada 4. jūlija Lēmumu C(2017) 4690 final 1 lietā SA.47677 (2017/N);

pakārtoti, atcelt minēto lēmumu, ciktāl tas attiecas uz attieksmi pret FRESH 2 instrumentiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus un citus izdevumus, kas ir saistīti ar šo lietu;

veikt visus citus pasākumus, ko Vispārējā tiesa uzskatīs par atbilstošiem, tostarp procesa organizatoriskos pasākumus saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 89. panta 3. punktu un/vai izmeklēšanas pasākumus saskaņā ar šī reglamenta 91. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošana prasītāji izvirza piecus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija piesardzības rekapitalizācijas kontekstā prettiesiski atbalstīja sloga sadales pasākumus, pārkāpjot Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. un 21. pantu (pamatojuma nenorādīšana) 3 .

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija prettiesiski pieprasīja atcelt FRESH līgumus (acīmredzama kļūda tiesību piemērošanā un faktos, atkāpjoties no 2013. gada Banku darbības paziņojuma 4 ; tiesiskās paļāvības aizsardzības un vienlīdzīgas attieksmes principu pārkāpums; pamatojuma nenorādīšana).

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā pret FRESH turētājiem ir īstenota diskriminējoša attieksme (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 20. un 21. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā – “ECPAK”) 14. pantā un 12. protokolā aizsargāto tiesību uz vienlīdzīgu attieksmi pārkāpums; acīmredzama kļūda vērtējumā; pamatojuma nenorādīšana).

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas FRESH turētāju īpašuma tiesības (Hartas 17. pantā un ECPAK 1. pantā un 1. protokolā aizsargāto īpašuma tiesību pārkāpums; pamatojuma nenorādīšana).

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav uzsākusi formālu izmeklēšanas procedūru, lai gan bija nopietnas šaubas par pasākumu saderību ar ES tiesībām (LESD 108. panta 2. un 3. punkta pārkāpums; Padomes Regulas 2015/1589 5 4. panta 3. un 4. punkta pārkāpums; acīmredzama kļūda vērtējumā; pamatojuma nenorādīšana).

____________

1 OV 2018, C 40, 7. lpp.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obligāciju veids).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 225, 1. lpp.).

4  Komisijas Paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu no 2013. gada 1. augusta atbalsta pasākumiem banku labā saistībā ar finanšu krīzi (“Banku darbības paziņojums”) (OV 2013, C 216, 1. lpp.).

5  Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.).