Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. april 2007 - C og F mod Kommissionen

(Sag F-44/06 og F-94/06) 1

(Tjenestemænd - vedtægtens artikel 78 - invalidepension - fuldbyrdelse af en dom, afsagt af Retten i Første Instans - anullations- og erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: C og F (Bruxelles, Belgien) (ved avocats J. van Rossum, S. Orlandi og J.-N. Louis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall, som befuldmægtiget)

De forenede sagers genstand

I sag F-44/06:

Dels annullation af afgørelse af 13. juni 2005 om afslag på i forhold til sagsøgeren at træffe enhver foranstaltning med henblik på fuldbyrdelse af dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-376/02, hvilket søgsmål blev anlagt af samme sagsøger med påstand om annullation af en afgørelse af 14. januar 2002, dels annullation af afgørelse af 23. februar 2006, hvorved sagsøgeren pensioneredes og bevilligedes en invalidepension, der var fastsat i henhold til vedtægtens artikel 78, stk. 2, med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2002.

I sag F-94/06:

Dels annullation af afgørelse af 23. februar 2006, hvorved sagsøgeren pensioneredes og bevilligedes en invalidepension, der var fastsat i henhold til vedtægtens artikel 78, stk. 2, med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2002, dels en påstand om tilkendelse af erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagsøgeren en erstatning på 2 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, denne har lidt.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger i sag F-44/06, C mod Kommissionen, og sag F-94/06, F mod Kommissionen.

____________

1 - Sag F-44/06: EUT C 154 af 1.7.2006, s. 25, og sag F-94/06: EUT C 237 af 30.9.2006, s. 22.