Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. aprilli 2007. aasta otsus - C ja F versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-44/06 ja F-94/06)1

(Ametnikud - Personalieeskirjade artikkel 78 - Invaliidsuspension - Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine - Tühistamise ja kahju hüvitamise hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: C ja F (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. van Rossum, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: J. Currall)

Kohtuasja ese

Kohtuasjas F-44/06:

Esiteks nõue tühistada 13. juuni 2005. aasta otsus, millega keeldutakse võtmast hageja suhtes kõiki meetmeid, et täita Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu otsust kohtuasjas T-376/02, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus 14. jaanuari 2002. aasta otsuse peale, ja teiseks nõue tühistada 23. veebruari 2006. aasta otsus, millega määratakse hageja tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2002 pensionile ning nähakse ette tema õigus invaliidsuspensionile vastavalt personalieeskirjade artikli 78 teisele lõigule.

Kohtuasjas F-94/06:

Esiteks nõue tühistada 23. veebruari 2006. aasta otsus, millega määratakse hageja tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2002 pensionile ning nähakse ette tema õigus invaliidsuspensionile vastavalt personalieeskirjade artikli 78 teisele lõigule, ja teiseks nõue hüvitada kahju.

Otsuse resolutiivosa

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt hageja kasuks välja 2000 eurot hagejale tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista komisjonilt välja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest kohtuasjades F-44/06: C vs. komisjon ja F-94/06: F vs. komisjon.

____________

1 - F-44/06: ELT C 154, 1.7.2006, lk 25; ja F-94/06: ELT C 237, 30.9.2006, lk 22.