Language of document :

Žaloba podaná dne 11. srpna 2006 - Nolin v. Komise

(Věc F-89/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí a formální záměr generálního ředitele Právní služby, přijaté na základě čl. 13 odst. 3 a čl. 5 odst. 7 obecných ustanovení k provedení článku 45 služebního řádu přijatých rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 2004 (dále jen "obecná prováděcí ustanovení"), nepřiznat žalobci žádný prioritní bod generálního ředitelství (PPDG) za povyšovací období 2005, jak byly potvrzeny a staly se konečnými rozhodnutím generálního ředitele pro zaměstnance a správu přijatým podle čl. 10 odst. 2 obecných prováděcích ustanovení, kterým se zamítá správní odvolání podané dne 26. září 2005;

zrušit rozhodnutí generálního ředitele pro zaměstnance a správu přijaté podle čl. 10 odst. 2 uvedených obecných prováděcích ustanovení nepřiznat žalobci žádný zvláštní prioritní bod uznávající práci vykonanou v zájmu orgánu (PPII) za povyšovací období 2005;

zrušit seznam úředníků, kterým byly přiznány PPII, seznam zásluh úředníků platové třídy A*12 za období 2005 a seznam úředníků povýšených do platové třídy A*13 za totéž období;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že Komise tím, že použila obecná prováděcí ustanovení na povyšovací období 2005, porušila zásadu právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jelikož tato ustanovení byla přijata koncem prosince 2004.

Nadto žalobce tvrdí, že rozhodnutí nepřiznat mu žádný PPDG, i když obdržel nejvyšší hodnocení ve své platové třídě a svém služebním poměru pro období červenec 2001 až prosinec 2003, porušuje článek 45 služebního řádu a obecná prováděcí ustanovení, která vyžadují, aby kritériem pro přidělení těchto bodů byly zásluhy, a obsahuje zjevně nesprávné posouzení. Navíc se žalobce domnívá, že jelikož PPDG nebyly přiděleny jako odměna za zásluhy, dopustila se Komise zneužití pravomoci.

Dále žalobce uplatňuje, že rozhodnutí nepřidělit mu žádný PPII je protiprávní, vzhledem ke skutečnosti, že jeho kandidatura na člena komise pro výběrové řízení byla přijata. Z toho vyplývá porušení článku 5 služebního řádu a zásady rovného zacházení.

Konečně musí být podle žalobce rovněž zrušeny seznamy uvedené ve třetí odrážce výše a to jednak z důvodu vad napadených rozhodnutí a jednak z důvodu protiprávnosti některých článků obecných prováděcích ustanovení. Žalobce se totiž domnívá, že:

-    článek 9 obecných prováděcích ustanovení tím, že stanoví přidělení PPII za některé doplňující úkoly provedené v zájmu orgánu, které jsou již zohledněny při hodnocení a přidělování PPDG, porušuje článek 45 služebního řádu, jakož i zásadu práva na služební postup a zásadu rovného zacházení;

-    článek 13 odst. 3 obecných prováděcích ustanovení tím, že stanoví pro hodnotící období 2005 přidělení přechodných prioritních bodů založených výhradně na letech služby v platové třídě, porušuje článek 45 služebního řádu;

-    článek 6 odst. 2 obecných prováděcích ustanovení tím, že stanoví výhodnější zacházení pro úředníky z generálních ředitelství nebo služeb s malým počtem zaměstnanců, včetně členů kabinetů, porušuje článek 45 služebního řádu, jakož i zásadu práva na služební postup a zásadu rovného zacházení.

____________