Language of document :

Žaloba podaná 11. augusta 2006 - Nolin/Komisia

(Vec F-91/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie hodnotiteľa odvolania z 8. apríla 2006, ktorým sa stanovuje hodnotenie služobného postupu žalobcu za hodnotené obdobie 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že sa žalovaná dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keďže niektoré úlohy a podstatné body týkajúce sa jeho činnosti neboli spomenuté hodnotiteľom a v jeho hodnotení služobného postupu nebol uvedený žiadny komentár týkajúci sa týchto úloh. Táto situácia vyplýva zo závažných inkoherencií a neúplností, ktoré možno považovať za zjavne nesprávne posúdenie skutkového stavu pri zohľadňovaní skutočností relevantných pre jeho hodnotenie.

Okrem iného žalobca sa domnieva, že napriek dvom zmenám vykonaným hodnotiteľom v jeho komentároch oproti referenčnému obdobiu 2003, došlo k prevzatiu hodnotenia žalobcu z predošlého roku v rozpore s článkom 5 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 43 služobného poriadku, keďže boli vykonané podstatné zmeny jeho funkcií a takéto prevzatie bolo uskutočnené bez súhlasu dotknutej osoby.

____________