Language of document :

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset - Antas kontra Tanács

(F-92/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Magdalena Antas (Varsó, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az intézmény által elkövetett sorozatos kötelességszegések miatt elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelmét elutasító tanácsi határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szabjon határidőt a feleknek a felperes által elszenvedett kár megfelelő megtérítéséről való megegyezésre;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Tanács Főtitkárságánál kisegítő alkalmazottként lépett szolgálatba 2003. november 1-jén, és szerződése 2005. március 31-én járt le. 2005. január 1-jétől, tehát alkalmazásának utolsó három hónapjára a Tanács hivatalból beléptette a belga kötelező társadalombiztosítási rendszerbe. Ezt követően a Tanács arról tájékoztatta a felperest, hogy szolgálatba lépése napjára visszaható hatállyal e társadalombiztosítási rendszer tagja. Mindazonáltal - a felperes szerint - késedelmes beléptetése miatt, nem teljesíthette a munkanélküliség szabályozásáról szóló, 1991. november 25-i belga királyi rendeletben1 a belga munkanélküli járadékra való jogosultsághoz előírt feltételeket. Ebből kifolyólag nem tudta igazolni, hogy elegendő forrással rendelkezett ahhoz, hogy a 2004/38/EK irányelv2 7. cikkének megfelelően három hónapot meghaladó tartózkodási engedélyre legyen jogosult. Ezenkívül - állítása szerint - késedelmes beléptetése megfosztotta a Lengyelországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés XII. mellékletében foglalt kedvezmény igénybevételének lehetőségétől, amely lehetővé tette volna belépését a belga munkaerőpiacra.

Keresetének alátámasztására a felperes először is az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 70. cikkének megsértésére hivatkozik, amely rendelkezés előírja, hogy az intézmény köteles a kisegítő alkalmazottat egy kötelező szociális biztonsági rendszerbe beléptetni és átvállalni a hatályos jogszabályokban előírt munkáltatói társadalombiztosítási járulékokat.

Ezután a felperes a munkaviszony létesítésének azonnali bejelentéséről szóló, 2002. november 5-i belga királyi rendelet3 4. és 8. §-ának sérelmére hivatkozik.

Végül, a felperes a gondoskodási kötelezettség megsértésére hivatkozik.

____________

1 - Moniteur belge, 1991. december 31., 29888. o.

2 - Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.).

3 - Moniteur belge, 2002. november 20., 51778. o.