Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2006 r. - Dethomas przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-93/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. powołującej skarżącego na urzędnika Komisji Wspólnot Europejskich na okres próbny na stanowisku szefa delegacji Komisji w Maroku w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych w grupie zaszeregowania A*14, stopień 2;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Będąc pracownikiem tymczasowym w grupie zaszeregowania A*14 stopień 8 skarżący złożył swoją kandydaturę na objęte ogłoszeniem COM/229/04 stanowisko szefa delegacji Komisji w Maroku. Jego kandydatura została wybrana i skarżący został powołany na urzędnika na okres próbny w grupie zaszeregowania A*14 stopień 2.

W uzasadnieniu niniejszej skargi skarżący podnosi, że ze względu na okoliczność, iż został powołany na urzędnika do tej samej grupy zaszeregowania i niezwłocznie po zakończeniu tymczasowej służby, zgodnie z art. 32 ust. 3 regulaminu pracowniczego Komisja powinna była zaklasyfikować go do grupy A*14 stopień 8. Skarżący uważa, że pozbawiając go prawa przyznanego przez ten przepis Komisja dopuściła się oczywistego naruszenia prawa.

____________