Language of document :

Žaloba podaná 11. augusta 2006 - F/Komisia

(Vec F-94/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: F (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Van Rossum, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľky DG ADMIN/C "sociálna politika, personál Luxemburg, zdravie, hygiena" z 23. februára 2006 o odchode žalobcu do dôchodku a o priznaní invalidného dôchodku stanoveného v súlade s ustanoveniami článku 78 ods. 2 Služobného poriadku, so spätnou účinnosťou od 1. februára 2002,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu stanovenú ex aequo et bono vo výške 15 000 Eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza žalobné dôvody veľmi podobné tým, ktoré sa uvádzajú v rámci žaloby vo veci F-44/06,1 ktorú sám podal.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 25.