Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2006 r. - Pantalis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-88/06)1

Język postępowania: grecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str.44