Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 25. maijā

Lieta F‑92/06

Magdalena Antas

pret

Eiropas Savienības Padomi

Neoficiālā sanāksmē noslēgts izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Antas lūdz atcelt Padomes 2005. gada 9. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta ir viņas prasība par zaudējumu atlīdzību, piespriest Padomei atlīdzināt zaudējumus, kas viņai nodarīti novēlotas iekļaušanas Beļģijas sociālā nodrošinājuma sistēmā un citu iestādes kļūdu dēļ, kā arī aicināt lietas dalībniekus ātri vienoties par izmaksājamās zaudējumu atlīdzības summu

Nolēmums Lieta F‑92/06 Antas/Padome tiek izslēgta no Civildienesta tiesas reģistra. Tiesāšanās izdevumi tiek atlīdzināti saskaņā ar lietas dalībnieku noslēgto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 5. punkta otrā daļa un 98. panta pirmā daļa; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)