Language of document :

Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA 28. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-691/14: Servier jt versus komisjon

(kohtuasi C-201/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (esindajad: solicitor M. Utges Manley, advocate A. Robert, avocat J. Killick, avocat J. Jourdan, avocat T. Reymond, avocat O. de Juvigny)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Apellandi nõuded

Esimese võimalusena, arvestades esimest kuni viiendat väidet, millega vaidlustatakse ELTL artikli 101 rikkumise olemasolu:

tühistada kohtuasjas T-691/14 Servier vs. komisjon tehtud Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsuse resolutsiooni punktid 4, 5 ja 6;

tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 (final) (AT.39.612 – Périndopril (Servier)) artiklid 1(b), 2(b), 3(b) ja 5(b) ning sellest tulenevalt artiklid 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) ja 7(5)(b), või saata kohtuasi Üldkohtule tagasi asjaomaste kokkulepete mõju üle otsustamiseks;

Teise võimalusena, arvestades kuuendat väidet:

tühistada kohtuotsuse resolutsiooni punktid 4 ja 5 osas, milles kinnitatakse otsuse järeldusi seoses eraldiseisvate rikkumiste olemasoluga ning kumulatiivsete trahvidega Niche’i ja Matrixi kokkulepete eest; tühistada sellest tulenevalt otsuse artiklid 1(b), 2(b), 7(1)(b) ja 7(2)(b);

Kolmanda võimalusena:

tühistada kohtuotsuse resolutsiooni punktid 4 ja 5 ning otsuse artiklid 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) ja 7(5)(b), arvestades väiteid 7.1 ja 7.2, milles vaidlustatakse kõikide trahvide põhimõte ja suurus;

tühistada kohtuotsuse resolutsiooni punkt 5 ning otsuse artiklid 5(b) ja 7(5)(b), arvestades väidet 5.4, mis puudutab väidetava rikkumise kestust ning Servier ja Lupin vahelise kokkuleppe eest määratud trahvi arvutust, ning määrata sellest tulenevalt trahv täieliku pädevuse raames.

Ning igal juhul:

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimeses väites, mis on ühine kõikidele kokkulepetele, mille eest karistus määrati, väidab Servier, et kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuna selle aluseks on mõiste „eesmärgil põhinev rikkumine“ lai käsitlus, mis ei ole kohtupraktikaga kooskõlas. Kohtuotsuses ei võeta arvesse kogemuse ja ilmse piirangu puudumist ning see rajaneb mehhaanilisel testil, mis jätab arvesse võtmata kompromissikokkulepete konteksti ja kaksipidise mõju.

Teises väites, mis samuti puudutab kõiki neid kokkuleppeid, leiab Servier, et kohtuotsuses on vääralt kohaldatud potentsiaalset konkurentsi käsitlevat kohtupraktikat ning selle aluseks on tõendamiskoormise põhjendamatu ümberpööramine.

Kolmanda väite kohaselt ei ole samal päeval Matrixi ja tema edasimüüja Niche’i vahel sõlmitud kokkulepped eesmärgilt konkurentsivastased. Servier sõnul rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta kvalifitseeris need ettevõtjad potentsiaalseteks konkurentideks ning leidis, et maksed olid kahjulikud, mitte aga kompromissikokkuleppega lahutamatult seotud.

Neljandas väites tugineb Servier õigusnormi rikkumistele seoses Tevaga sõlmitud kokkuleppele, mis samuti ei ole eesmärgilt konkurentsivastane, arvestades selle kokkuleppe õiguslikku ja majanduslikku konteksti, selle kaksipidist mõju ja seda, et pooled täiendavad teineteist, kuna erinevalt Servier’st on Teva geneeriliste toodete edasimüüja Ühendkuningriigis.

Viienda väite kohaselt on rikutud õigusnorme seoses Lupin’iga sõlmitud kokkuleppega. Üldkohus oleks pidanud analüüsima kokkuleppe mõju seetõttu, et selle ulatus on vähemalt kaksipidine, kui mitte konkurentsi soodustav. Teise võimalusena on tehtud viga seoses rikkumise kestusega ja seega trahvi arvutamisel.

Teise võimalusena selgitab Servier kuuendas väites, et Üldkohus oleks pidanud otsuse tühistama osas, milles määratakse karistus Matrixiga sõlmitud kokkuleppe eest lisaks Niche’iga sõlmitud kokkuleppele, kuigi tegemist ei olnud eraldiseisvate rikkumistega.

Kolmanda võimalusena palutakse seitsmendas väites kohtuotsus tühistada osas, milles kinnitati trahvi kindlaksmääramise meetodit.

____________