Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 września 2011 r. - Kyriazi przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Konkurs wewnętrzny opublikowany przed dniem 1 maja 2004 r. - Członek personelu tymczasowego wpisany na listę odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 - Zaszeregowanie do grupy - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Dodatek sekretarski - Skarga w części niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy, następnie K. Herrmann i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy, następnie M. Bauer, J. Monteiro i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 2005 r. powołującej skarżącą na urzędnika na okres próbny i zaszeregowującej ją do grupy C*1, stopień 2 oraz wszystkich aktów późniejszych lub dotyczących tej decyzji, takich jak decyzja o zniesieniu i nieprzywróceniu jej dodatku sekretarskiego w konsekwencji powołania na urzędnika na czas nieokreślony

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

K. Kyriazi oraz Komisja ponoszą własne koszty.

Rada Unii Europejskiej, interwenient, ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 178 z 29.7.2006, s. 43.