Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

PERSONALERETTENS KENDELSE

28. september 2011

Sag F-66/06

Kalliopi Kyriazi

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – intern udvælgelsesprøve offentliggjort før den 1. maj 2004 – midlertidigt ansat opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 – indplacering i lønklasse – artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten – sekretariatsgodtgørelse – søgsmål, der delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

Angående:      Stævning indgået til Personalerettens Justitskontor den 16. juni 2006 hvorved Kalliopi Kyriazi anlagde dette søgsmål med påstand om, principalt, annullation af Kommissionens afgørelse af 12. september 2005, meddelt den 20. september 2005, om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve fra den 16. april 2005, derved at denne afgørelse fastsætter hendes indplacering til den midlertidige lønklasse C*1, nu AST 1, løntrin 2, og annullation af alle efterfølgende og/eller hermed forbundne retsakter, såsom afgørelsen om at ophæve sagsøgerens sekretariatsgodtgørelse og om ikke at genindføre det efter hendes fastansættelse.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Sagsøgeren og Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger. Rådet, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister – begyndelsestidspunkt – søgsmål til prøvelse af en afgørelse om ophævelse af en godtgørelse – fremsendelse af lønsedlen, som afspejler dette – betingelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91)

2.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – udnævnelse i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse – beståede ansøgere opført på lister over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 og ansat efter den 1. maj 2004 – anvendelse af de nye bestemmelser – overførsel af de i meddelelsen om udvælgelsesprøve anførte lønklasser til midlertidige lønklasser – lovligt

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 2, stk. 1, og art. 12, stk. 3; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bilag, art. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

3.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse – beståede ansøgere opført på lister over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 og ansat efter den 1. maj 2004 – anvendelse af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten – betingelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 5, stk. 4, art. 12, stk. 3, og art. 13, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

4.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse og indplacering på løntrin – midlertidigt ansat udnævnt til tjenestemand – bevarelse af lønklassen og løntrinnet som midlertidigt ansat – betingelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 32; bilag XIII, art. 5, stk. 4; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 8)

1.      Ifølge vedtægtens artikel 90, stk. 2, skal en klage over en bebyrdende akt, bl.a. over en afgørelse om ophævelse af sekretariatsgodtgørelse, indbringes inden for en frist på tre måneder fra »den dag, afgørelsen meddeles modtageren, og i alle tilfælde senest den dag, den pågældende får kendskab til den, hvis det drejer sig om en foranstaltning af individuel karakter«.

Det er korrekt, at den omstændighed generelt at pålægge den pågældende tjenestemand en forpligtelse til at indbringe en klage senest tre måneder fra modtagelsen af den lønseddel, som kunne have gjort det muligt for ham at få fyldestgørende kendskab til den omtvistede afgørelse, i dette tilfælde ville gøre vedtægtens artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2 og 3, indholdsløs, idet formålet med disse bestemmelser nærmere bestemt er at gøre det muligt for tjenestemændene rent faktisk at få kendskab til de afgørelser, der bl.a. vedrører deres administrative situation, og at gøre deres vedtægtssikrede rettigheder gældende.

I de tilfælde, hvor institutionen derimod ikke er forpligtet til at vedtage en særskilt afgørelse, eftersom den vedtægtsmæssige forbindelse mellem sagsøgeren og institutionen er blevet afbrudt, og eftersom sagsøgeren, som ikke længere henhører under det personlige anvendelsesområde for artikel 18 i bilag XIII til vedtægten, af denne grund ikke har ret til denne godtgørelse, er vedtægten ikke til hinde for forpligtelsen til at indbringe en klage senest tre måneder fra modtagelsen af lønsedlen.

(jf. præmis 48, 52 og 54)

Henvisning til:

Personaleretten: 28. juni 2006, sag F-101/05, Grünheid mod Kommissionen, præmis 52

2.      Vedtægtens artikel 31, stk. 1, bestemmer, at beståede ansøgere fra en udvælgelsesprøve udnævnes i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået.

Det må nødvendigvis udledes af denne bestemmelse, at beståede ansøgere fra offentlige udvælgelsesprøver skal udnævnes til tjenestemand på prøve i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået. Imidlertid har fastsættelsen af de ledige stillingers lønniveau og betingelserne for udnævnelse af de beståede ansøgere i disse stillinger, som institutionen har foretaget i forbindelse med bestemmelserne i den tidligere vedtægt ved affattelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøve, ikke kunnet forlænge sine virkninger efter den 1. maj 2004, som er den dato, som EU-lovgiver har lagt til grund for ikrafttrædelsen af den nye karrierestruktur for tjenestemænd.

Retten for de beståede ansøgere fra udvælgelsesprøven til at blive tildelt den lønklasse, som er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve, kan kun finde anvendelse under uændrede retsregler, eftersom en afgørelses lovlighed skal bedømmes i forhold til de retsregler, der er gældende på tidspunktet for dens vedtagelse, og eftersom denne bestemmelse herefter ikke kan forpligte ansættelsesmyndigheden til at træffe en afgørelse, som ikke er i overensstemmelse med vedtægten, som ændret af lovgiver, og følgelig er ulovlig.

Den overgangsforanstaltning, der er anført i artikel 2, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten har blot haft til formål pr. 1. maj 2004 at konvertere de lønklasser, som tjenestemænd og midlertidigt ansatte havde pr. 30. april 2004, med det formål at gøre den nye karrierestruktur, der fuldt ud trådte i kraft den 1. maj 2006, anvendelige på disse. Denne bestemmelse, sammenholdt med artikel 1 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, omfatter kun dem, der den 1. maj 2004 allerede var indplaceret i en af de lønklasser, der er anført i kolonnen med overskriften »tidligere lønklasse«, for så vidt som lovgiver ønskede at bevare den situation, der var erhvervet af de ansatte før denne dato. For så vidt angår midlertidigt ansatte kan den erhvervede situation imidlertid kun sikres, så længe der fortsat eksisterer en vedtægtsmæssig forbindelse.

Ophævelsen fra den 1. maj 2004 af klassifikationstrin i de karrierer, der er anført i disse meddelelser om udvælgelsesprøve, som hidrører fra indførelsen af det nye karrieresystem, fik lovgiver til at vedtage overgangsbestemmelserne i bilag XIII til vedtægten og især artikel 12, stk. 3, heri med henblik på at fastsætte indplaceringen i lønklasser for beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver offentliggjort før eller efter den 1. maj 2004, som blev opført på lister over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 og ansat mellem den 1. maj 2004 og den 1. maj 2006.

Det er korrekt, at tabellen i artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten, som overfører de lønklasser, der er anført i meddelelserne om udvælgelsesprøve, til midlertidige lønklasser ved ansættelse, afviger fra tabellen i artikel 2, stk. 1, i dette bilag, hvori de tidligere lønklasser for tjenestemænd i tjeneste forud for den 1. maj 2004 konverteres til nye midlertidige lønklasser.

Imidlertid er det tilladt lovgiver for fremtiden i tjenestens interesse at vedtage ændringer til bestemmelserne i vedtægten, selv om de ændrede bestemmelser er mindre favorable end de tidligere.

(jf. præmis 61-65 og 68-70)

Henvisning til:

Domstolen: 22. december 2008, sag C-443/07 P, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 100

Retten i Første Instans: 30. september 1998, sag T-121/97, Ryan mod Revisionsretten, præmis 98; 11. juli 2007, sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 109

3.      Artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten omhandler midlertidigt ansatte, som er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, samt ansøgere, »som er opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Selv om en udvælgelsesprøve med henblik på »overførsel til en anden kategori« ligeledes via sin karakter er en intern udvælgelsesprøve, skal den pågældende bestemmelse fortolkes således, at den tillægges en effektiv virkning, og en fortolkning, som fører til den konklusion, at denne bestemmelse er overflødig, skal i videst muligt omfang undgås. Det fremgår, at lovgiver med »intern udvælgelsesprøve« har tilsigtet udvælgelsesprøver med henblik på fastansættelse, hvis formål er at gøre det muligt, under overholdelse af samtlige vedtægtsbestemmelser vedrørende adgang til EU-forvaltningen, at ansætte midlertidigt ansatte, som allerede har en vis erfaring i institutionen, og som har bevist deres egnethed til at beklæde de ledige stillinger som tjenestemænd. Denne fortolkning understøttes af ordlyden af stk. 2 i artikel 5 i bilag XIII til vedtægten, som kun omfatter tjenestemænd, som er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, uden at nævne tjenestemænd »som er opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. En sådan angivelse ville have været ubegrundet, eftersom det netop ikke er nødvendigt at fastansætte ansatte, som allerede er tjenestemænd.

For at artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten finder anvendelse, kræves, at der er overgang fra en »tidligere kategori« til en »ny kategori« enten efter en udvælgelsesprøve, som fører til oprettelse af en »liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på fastansættelse, der har medført en sådan overførsel til en anden kategori. Lovgiver har således i forbindelse med udøvelsen af hans vide skønsbeføjelse vedrørende såvel overgangsbestemmelser som indplaceringskriterier fraveget den almindelige regel vedrørende indplacering af nyansatte tjenestemænd, der er fastsat i vedtægtens artikel 31, stk. 1, som suppleret ved artikel 12, stk. 3, eller artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til nævnte vedtægt, hvad angår beståede ansøgere opført på en liste over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 og ansat henholdsvis mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006, og efter den 1. maj 2006, ved at forbeholde indplacering i en anden lønklasse end den, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve, til ansatte, der ansættes som tjenestemænd på prøve, og som allerede har erfaring fra institutionen, og som, efter de førnævnte udvælgelsesprøver, har bevist deres egnethed til at beklæde stillinger i en højere kategori.

(jf. præmis 82, 83, 88 og 89)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 6. marts 1997, forenede sager T-40/96 og T-55/96, de Kerros og Kohn-Bergé mod Kommissionen, præmis 45 og 46; 12. november 1998, sag T-294/97, Carrasco Benítez mod Kommissionen, præmis 51

Personaleretten: 12. maj 2010, sag F-13/09, Peláez Jimeno mod Parlamentet, præmis 40, 41, 46 og 47

4.      EU-retten stadfæster ikke udtrykkeligt hverken princippet om ret til en sammenhængende karriere eller princippet om ret til en karriere. Adgangen til at gøre karriere for en midlertidigt ansat, der er blevet tjenestemand, er i endnu mindre grad generelt anerkendt i EU-retten. Vedtægtens artikel 32, stk. 3, foreskriver blot, at en midlertidigt ansat bevarer den anciennitet på løntrinnet, som han har opnået, da han blev udnævnt til tjenestemand.

Vedtægtens artikel 32 og artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, i den affattelse heraf, der var gældende før den 1. maj 2004, indeholder mulighed for de midlertidigt ansatte for at fortsætte deres karriere som tjenestemænd i overensstemmelse med procedurerne i vedtægten, og i dette tilfælde bevares den anciennitet på løntrinnet, som blev opnået som midlertidigt ansat, hvis den pågældende ansatte blev udnævnt til tjenestemand i samme lønklasse umiddelbart efter denne periode.

Det forholder sig ikke desto mindre således, dels at de førnævnte bestemmelser indskrænker sig til at sikre ancienniteten på løntrinnet for en midlertidigt ansat, der udnævnes til tjenestemand i samme lønklasse, dels at kontinuiteten i karrieren er sikret i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i vedtægten. Endelig konstateres, at de øvrige bestemmelser i vedtægten, med undtagelse af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten, som skal fortolkes indskrænkende, da der er tale om en overgangsbestemmelse, ikke anerkender en mulighed for de midlertidigt ansatte for at blive udnævnt til tjenestemænd i samme lønklasse, som de havde, hvis denne var højere end den lønklasse, som var offentliggjort for den udvælgelsesprøve, som de bestod.

(jf. præmis 99, 107 og 108)

Henvisning til:

Domstolen: 9. oktober 2008, sag C-16/07 P, Chetcuti mod Kommissionen, præmis 46

Personaleretten: 5. marts 2008, sag F-33/07, Toronjo Benitez mod Kommissionen, præmis 87