Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

28 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimittäminen – Ennen 1.5.2004 julkaistu sisäinen kilpailu – Väliaikainen toimihenkilö, joka merkittiin soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 – Palkkaluokan määrittäminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta – Sihteerilisä – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton

Aihe:      Kanne, joka on saapunut virkamiestuomioistuimeen 16.6.2006 ja jossa Kalliopi Kyriazi vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan 12.9.2005 tehdyn komission päätöksen, joka annettiin tiedoksi 20.9.2005 ja jolla hänet nimitettiin 16.4.2005 alkaen koeajalla olevaksi virkamieheksi siltä osin kuin tässä päätöksessä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen väliaikainen palkkaluokka C*1, josta on tullut palkkaluokka AST 1, palkkataso 2; kantaja vaatii virkamiestuomioistuinta myös kumoamaan kaikki tätä päätöstä seuranneet ja/tai siihen liittyvät päätökset, kuten päätöksen, jolla hänen sihteerilisänsä peruutettiin ja jätettiin palauttamatta hänen vakinaistamisensa jälkeen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kalliopi Kyriazi ja komissio vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.       Asiassa väliintulijana ollut neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Alkamisajankohta – Korvauksen peruuttamispäätöksestä nostettu kanne – Sen palkkalaskelman tiedoksi antaminen, josta päätös käy ilmi – Edellytys

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Kilpailuilmoituksessa ilmoitetun tehtäväryhmän palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset – Kilpailun läpäisseet hakijat, jotka merkittiin soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen 1.5.2004 jälkeen – Uusien säännösten soveltaminen – Kilpailuilmoituksissa mainittujen palkkaluokkien muuntaminen väliaikaisiksi palkkaluokiksi – Laillisuus

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta; liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta ja 12 artiklan 3 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä oleva 1 artikla; neuvoston asetus N:o 723/2004)

3.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset – Kilpailun läpäisseet hakijat, jotka merkittiin soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen 1.5.2004 jälkeen – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan soveltaminen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

4.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen ja palkkatason määrittäminen – Virkamieheksi nimitetty väliaikainen toimihenkilö – Väliaikaisen toimihenkilön palkkaluokan ja palkkatason säilyttäminen – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 32 artikla; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaan virkamiehelle vastaista toimenpidettä koskeva valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, ”jolloin päätös on ilmoitettu asianomaiselle, ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, jolloin se, jota asia koskee, on saanut tiedon siitä, jos kyse on yksilöön kohdistuvasta toimenpiteestä”.

Voidaan todeta, että jos asianomaiselle virkamiehelle asetetaan yleinen velvollisuus tehdä valitus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen palkkalaskelman vastaanottamisesta, jonka avulla hän olisi voinut saada tiedon riidanalaisesta päätöksestä, tämä tekisi tyhjäksi henkilöstösääntöjen 25 artiklan toinen alakohta ja 26 artiklan toinen ja kolmas alakohta, joilla nimenomaan pyritään mahdollistamaan, että virkamiehet saavat tehokkaasti tiedon päätöksistä, jotka koskevat muun muassa heidän hallinnollista asemaansa ja voivat vedota heille henkilöstösäännöissä taattuihin oikeuksiin.

Sitä vastoin niissä tapauksissa, joissa toimielin ei ole velvollinen tekemään erillistä päätöstä, koska kantajan ja toimielimen välinen suhde on katkennut, ja joissa kantajalla, joka ei enää kuulu henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 18 artiklan henkilölliseen soveltamisalaan, ei tästä syystä ole oikeutta tähän korvaukseen, henkilöstösäännöissä ei aseteta estettä velvollisuudelle, jonka mukaan valitus on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palkkalaskelman vastaanottamisesta.

(ks. 48, 52 ja 54 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑101/05, Grünheid v. komissio, 28.6.2006, 52 kohta

2.      Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kilpailun läpäisseet hakijat nimitetään sen kilpailun, jonka he ovat läpäisseet, kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan.

Tämän säännöksen välttämätön seuraus on, että virkamiesten palvelukseen ottamista varten järjestetyn kilpailun läpäisseet hakijat on nimitettävä koeajalla oleviksi virkamiehiksi kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan. Avoimien virkojen palkkaluokan ja kilpailun läpäisseiden hakijoiden näihin virkoihin nimittämisen edellytysten määrittäminen, jonka toimielin teki vanhojen henkilöstösääntöjen mukaisesti kilpailuilmoituksen laatiessaan, ei kuitenkaan ole voinut jatkaa vaikutuksiaan 1.5.2004 jälkeen, jonka päivän unionin lainsäätäjä valitsi virkamiesten uuden urarakenteen voimaantuloa varten.

Kilpailun läpäisseiden hakijoiden oikeutta tulla nimitetyksi kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan voidaan soveltaa vain entisen sisältöisenä, koska päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava sen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden oikeudellisten seikkojen mukaan. Näin ollen tällä säännöksellä ei voida asettaa nimittävälle viranomaiselle velvollisuutta tehdä päätös, joka on ristiriidassa henkilöstösääntöjen kanssa, sellaisena kuin lainsäätäjä on niitä muuttanut, ja joka on täten lainvastainen.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa olevan siirtymäsäännöksen ainoa tarkoitus on ollut muuntaa 1.5.2004 palkkaluokat, joissa virkamiehet ja toimihenkilöt olivat 30.4.2004, jotta heihin voidaan soveltaa uutta urarakennetta, jonka oli tarkoitus tulla täysimääräisesti voimaan 1.5.2006. Tässä säännöksessä, kun sitä luetaan yhdessä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 1 artiklan kanssa, tarkoitetaan vain virkamiehiä ja toimihenkilöitä, joiden palkkaluokaksi oli 1.5.2004 jo määritelty jokin sarakkeessa ”Entinen palkkaluokka” mainittu palkkaluokka, koska lainsäätäjä halusi säilyttää henkilöstön ennen tätä päivää saavuttaman aseman. Väliaikaisten toimihenkilöiden tapauksessa saavutettu asema voidaan kuitenkin taata vain henkilöstösääntöjen mukaisen yhteyden jatkumisen ajan.

Näissä kilpailuilmoituksissa mainittujen ura-alueiden palkkaluokat kumottiin 1.5.2004 alkaen uuden urarakenteen käyttöön ottamisen johdosta. Lainsäätäjä saattoi tästä syystä voimaan henkilöstösääntöjen liitteen XIII ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan siirtymäsäännöksiä määrittääkseen julkaistiin ennen 1.5.2004 tai 1.5.2004 jälkeen julkaistujen kilpailujen läpäisseiden sellaisten hakijoiden palkkaluokat, jotka merkittiin soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka otettiin palvelukseen 1.5.2004 ja 1.5.2006 välisenä aikana.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan taulukko, jossa kilpailuilmoituksissa mainitut palkkaluokat muunnetaan väliaikaisiksi palkkaluokiksi, joihin virkamiehet nimitetään palvelukseen ottamisen yhteydessä, eroaa tässä liitteessä olevan 2 artiklan 1 kohdan taulukosta, jossa ennen 1.5.2004 palveluksessa olleiden virkamiesten entiset palkkaluokat muunnetaan uusiksi väliaikaisiksi palkkaluokiksi.

Lainsäätäjä voi kuitenkin vapaasti saattaa tulevaisuutta varten voimaan yksikön edun mukaisesti henkilöstösääntöjen muutoksia, vaikka muutetut säännökset ovat epäedullisemmat kuin vanhat säännökset.

(ks. 61–65 ja 68–70 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008, 100 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑121/97, Ryan v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.1998, 98 kohta ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 109 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka ”ura-alueelta toiselle siirtymistä” varten järjestetty kilpailu on myös määritelmän mukaisesti sisäinen kilpailu, kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava siten, että sille annetaan tehokas vaikutus, ja sitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä tulkitsemasta sitä tavalla, joka johtaa päätelmään, että sitä voidaan tulkita monella tavalla. Lainsäätäjä on halunnut tarkoittaa ”sisäisellä kilpailulla” niin kutsuttuja vakinaistamiskilpailuja, joilla pyritään mahdollistamaan kaikkia henkilöstösääntöjen niitä säännöksiä kunnioittaen, joissa säädellään pääsyä eurooppalaisen julkishallinnon palvelukseen, sellaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen virkamiehiksi, joilla on jo työkokemusta toimielimessä ja jotka ovat osoittaneet kykenevänsä hoitamaan avoimena olevia virkoja. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa tarkoitetaan vain virkamiehiä, jotka on merkitty ” toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” mainitsematta virkamiehiä, jotka on merkitty ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Tällainen maininta ei olisi ollut perusteltu, koska työntekijöitä, jotka ovat jo virkamiehiä, ei ole tarpeen vakinaistaa.

Jotta henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa voidaan soveltaa, asiassa on oltava kyse siirtymisestä ”vanhalta ura-alueelta” ”uudelle ura-alueelle”, joka tapahtuu joko sellaisen kilpailun päätteeksi, joka johtaa ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevan luettelon” laatimiseen, tai sellaisen sisäisen vakinaistamiskilpailun päätteeksi, jonka vaikutuksesta ura-alueelta toiselle siirtyminen on tapahtunut. Lainsäätäjä on sille siirtymäsäännösten toteuttamista ja palkkaluokkien vahvistamista koskevissa asioissa kuuluvaa laajaa harkintavaltaa käyttäen sivuuttanut palvelukseen otettujen uusien virkamiesten palkkaluokkien määrittämistä koskevan yleisen säännön, joka vahvistetaan henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa, sellaisena kuin sitä täydennetään henkilöstösääntöjen 12 artiklan 3 kohdassa tai niiden liitteessä XIII olevan 13 artiklan 1 kohdassa, kun on kyse virkamiehistä, jotka merkittiin varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 ja otettiin palvelukseen joko 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana tai 1.5.2006 jälkeen, ja varannut mahdollisuuden tulla luokitelluksi muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan työntekijöille, jotka on otettu palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi, joilla on jo työkokemusta toimielimessä ja jotka ovat edellä mainituissa kilpailuissa osoittaneet kykenevänsä toimimaan ylemmän palkkaluokan tehtävissä.

(ks. 82, 83, 88 ja 89 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997, 45 ja 46 kohta ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998, 51 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/09, Peláez Jimeno v. parlamentti, 12.5.2010, 40, 41, 46 ja 47 kohta

4.      Unionin oikeudessa ei ole nimenomaisesti vahvistettu urakehityksen yhtenäisyyden periaatetta eikä urakehityksen periaatetta. Unionin oikeudessa ei myöskään tunnusteta yleisesti väliaikaisen toimihenkilön, josta on tullut virkamies, jatkuvaa urakehitystä. Henkilöstösääntöjen 32 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään vain, että väliaikainen toimihenkilö säilyttää hankkimansa ikälisät, jos hänet nimitetään virkamieheksi.

Henkilöstösääntöjen 32 artiklassa ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklassa, sellaisena kuin ne olivat voimassa ennen 1.5.2004, mainitaan väliaikaisten toimihenkilöiden mahdollisuudesta jatkaa uraansa virkamiehinä henkilöstösääntöjen mukaisia menettelyitä noudattaen, ja tässä tapauksessa he säilyttävät väliaikaisina toimihenkilöinä hankkimansa ikälisät jos heidät nimitetään virkamiehiksi samalle ura-alueelle välittömästi sen jakson päättyessä, jonka ajan he työskentelivät väliaikaisina toimihenkilöinä.

Edellä mainituissa säännöksissä kuitenkin vain taataan, että väliaikainen toimihenkilö, joka nimitetään virkamieheksi samalle ura-alueelle, säilyttää ikälisänsä. Urakehityksen jatkuvuus taataan henkilöstösäännöissä vahvistettujen menettelyiden mukaisesti. Lopuksi on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan sen 5 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta, jota on tulkittava suppeasti, koska se on siirtymäsäännös, henkilöstösääntöjen muissa säännöksissä ei tunnusteta väliaikaisille toimihenkilöille mahdollisuutta tulla nimitetyiksi virkamiehiksi palkkaluokassa, jossa he olivat, jos tämä palkkaluokka on korkeampi kuin heidän läpäisemänsä kilpailun kilpailuilmoituksessa mainittu palkkaluokka.

(ks. 99, 107 ja 108 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑16/07 P, Chetcuti v. komissio, 9.10.2008, 46 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑33/07, Toronjo Benitez v. komissio, 5.3.2008, 87 kohta