Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2006 - Pereira Sequeira/Komisia

(Vec F-65/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť individuálne rozhodnutie o zmene kategórie oznámené 19. septembra 2005, ktoré nadobudlo účinnosť 16. augusta 2005,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úspešná účastníčka interného výberového konania COM/PC/04, bola vymenovaná za úradníčku a zaradená do platovej triedy C*1, to znamená do rovnakej platovej triedy, do ktorej bola zaradená ako dočasný zamestnanec na základe poslednej zmluvy. Hoci predtým bola výhodnejšie zaradená, pred svojim vymenovaním za úradníčku bola preradená do nižšej platovej triedy C*1.

Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa odvoláva na porušenie článkov 31 a 62 služobného poriadku ako aj článkov 5 a 2 prílohy XIII služobného poriadku.

Okrem toho žalobkyňa poukazuje na porušenie zásady legitímnej dôvery a zásady zachovania nadobudnutých práv.

____________