Language of document :

Žaloba podaná dne 16. června 2006 - Lesniak v. Komise

(Věc F-67/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christophe Lesniak (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

určit protiprávnost článku 12 přílohy XIII služebního řádu;

zrušit rozhodnutí ze dne 8. srpna 2005 o jmenování žalobce úředníkem Evropských společenství, v části, ve které stanoví jeho zařazení do platové třídy A*6, platového stupně 2, a nabytí účinnosti jeho let odsloužených v platovém stupni dne 1. září 2005;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný uchazeč výběrového řízení PE/99/A, jehož oznámení bylo zveřejněno v době platnosti starého služebního řádu, v té době dočasný zaměstnanec v platové třídě A6 (nyní A*10), byl po vstupu v platnost nového služebního řádu přijat jako úředník a zařazen do platové třídy A*6.

Vedle uplatňovaných žalobních důvodů, které se velmi podobají žalobním důvodům uplatňovaným ve věci F-12/06 1, žalobce tvrdí, že mu Komise podle čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu měla poskytnout stejné zařazení, které měl jako dočasný zaměstnanec. Podle žalobce má totiž být toto ustanovení použito rovněž na úspěšné uchazeče otevřených výběrových řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 86, 8.4.2006, s. 48.