Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 listopada 2006 r. - Andersson i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-69/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.8.2006, str. 35