Language of document :

Sag anlagt den 22. juni 2006 - Bakema mod Kommissionen

(Sag F-68/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Nederlandene) (ved lawyer L. Rijpkema)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. marts 2006.

Ansættelsesmyndigheden tilpligtes at ansætte sagsøgeren i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 16.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en passende erstatning.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som tidligere tilhørte gruppen af såkaldt lokalt ansatte tekniske assistenter, blev ansat som kontraktansat og indplaceret i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 16.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet nedlagt påstand om, at Kommissionen har anvendt den relevante lovgivning urigtigt, især artikel 82, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og artikel 2 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser 49-2004. Sagsøgeren har anført, at Kommissionens fortolkning af den i disse bestemmelser indeholdte term "bevis" er urigtig og vilkårlig. Kommissionen burde ved beregningen af hans erhvervserfaring have taget hensyn til alle de aktiviteter, sagsøgeren har gennemført efter opnåelsen af sit "kandidaatsdiploma".

Sagsøgeren har endvidere anført, at selv om han før ansættelsen som kontraktansat tilhørte gruppen af såkaldt lokalt ansatte tekniske assistenter, skal det i artikel 86 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser fastsatte princip anvendes i hans tilfælde. Ifølge dette princip skal en ansat, som flyttes til en ny stilling inden for ansættelsesgruppen, ikke indplaceres i en lavere lønklasse eller på et lavere løntrin end i hans tidligere stilling.

____________