Language of document :

22. juunil 2006 esitatud hagi - Bakema versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-68/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Madalmaad) (esindaja: advokaat L. Rijpkema)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada töölepinguid sõlmima volitatud asutuse (AACC) 22. märtsi 2006. aasta otsus;

kohustada AACC-d võtma hageja tööle IV tegevusüksusesse palgaastmele 16;

tagada hagejale õiglase kahjuhüvitise maksmine.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on endine nn kohaliku tehnilise abipersonali liige (ALAT), võeti tööle lepingulise töötajana ning määrati IV tegevusüksusesse palgaastmele 14.

Oma hagis väidab hageja, et kostja on ebaõigelt kohaldanud kohaldamisele kuuluvaid õigusnorme, eelkõige Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste (CEOS) artikli 82 lõike 2 punkti c ja üldiste rakendussätete (GIP) 49-2004 artikli 2 kohaldamisel. Hageja väidab, et kostja antud tõlgendus neis sätetes sisalduvale terminile "diplom" on väär ja erapoolik. Tema tööalase kogemuse arvestamisel oleks kostja pidanud arvesse võtma kõiki hageja tegevusi pärast "kandidaatsdiploma" omandamist.

Samuti väidab hageja, et kuigi ta oli enne lepingulise töötajana tööle võtmist ALAT-i liige, tuleks tema suhtes kohaldada CEOS-i artikli 86 sätestatud põhimõtet. Selle põhimõtte kohaselt ei tohi määrata töötaja uuele töökohale või tegevusüksusesse asumisel teda madalamale palgaastmele, võrreldes tema varasema ametikohaga.

____________