Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Sprawa F-68/06

Reint J. Bakema

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Zaszeregowanie do grupy – Grupa funkcyjna IV – Dyplom – Doświadczenie zawodowe

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której R.J. Bakema, członek personelu kontraktowego Komisji, żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów zatrudnienia oddalającej jego zażalenie na decyzję, w której wspomniany organ, na mocy umowy członka personelu kontraktowego podpisanej w dniu 25 października 2005 r., obowiązującej od dnia 1 listopada 2005 r., ustalił jego zaszeregowanie w grupie funkcyjnej IV na grupę zaszeregowania 14 stopień 1, oraz nakazania Komisji, aby zaszeregowała go do grupy 16 w ramach grupy funkcyjnej IV, a po drugie, przyznania słusznego odszkodowania.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji, w której organ upoważniony do zawierania umów zatrudnienia, na mocy umowy wiążącej skarżącego jako członka personelu kontraktowego z Komisją, podpisanej w dniu 25 października 2005 r., zaszeregował skarżącego w grupie funkcyjnej IV do grupy zaszeregowania 14 stopień 1. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zaszeregowanie

(regulamin pracowniczy, art. 5 ust. 3 lit. b); warunki zatrudnienia innych pracowników art. 82 ust. 2)

Do celów stosowania przepisów art. 7 ust. 1 lit. d) oraz art. 7 ust. 3 ogólnych przepisów wykonawczych w sprawie procedur naboru i zatrudniania pracowników kontraktowych w Komisji, zgodnie z którymi zaszeregowania pracowników dokonuje się według długości okresu ich właściwego doświadczenia zawodowego, liczonej od chwili, gdy zainteresowany zaczął spełniać minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji niezbędne do zatrudnienia, Komisja nie może, nie naruszając przy tym zakresu art. 82 ust. 2 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników, zgodnie z którym do zatrudnienia członka personelu kontraktowego w grupie funkcyjnej IV wymagany jest co najmniej poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem, który to art. 82 ust. 2 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników objaśniony został, z uwagi na identyczne brzmienie obu przepisów, w art. 5 ust. 3 lit. b) regulaminu pracowniczego, stawiającym te same wymagania urzędnikom, nie uwzględnić dyplomu, nie zbadawszy wcześniej treści programu nauczania, którego omawiany dyplom stanowi potwierdzenie, oraz nie sprawdziwszy, czy dyplom ten może potwierdzać ukończenie studiów wyższych.

(zob. pkt 41, 42)