Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 29 lutego 2012 r. - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio przeciwko OHIM - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Sprawa T-525/10)

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SERVO SUO - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SERVUS -Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Massa i P. Massa)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo G. Mannucci, następnie P. Bullock, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również, interwenient przed Sądem: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria) (przedstawiciel: adwokat C.R. Haarmann)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 sierpnia 2010 r. (sprawa R-1571/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Weinkellerei Lenz Moser AG a Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 13 z 15.1.2011.