Language of document :

Жалба, подадена на 5 ноември 2010 г. - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/СХВП - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Дело T-525/10)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Италия) (представители: G. Massa и P. Massa, avvocati)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Weinkellerei Lenz Moser AG (Линц, Австрия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжарваното решение;

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка "SERVO SUO" (заявка за регистрация № 5.798.244), за стоки от клас 33

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Weinkellerei Loenz Moser Aktiengesellschaft

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словна марка на Общността "SERVUS" (№ 579.193), международни фигуративни марки, съдържащи словния елемент "SERVU" (№ № 580.447A и 844.793) и международна словна марка "SERVUS" (№ 727.131), за стоки от клас 33

Решение на отдела по споровете: уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: неправилно прилагане и тълкуване на член 8, параграф 1 буква б) от Регламент № 207/2009 относно марката на Общността.

____________