Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 15. března 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD v. T.I.T.

(Věc C-170/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski rajonen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Profi Credit Bulgaria EOOD

Odpůrce: T.I.T.

Předběžné otázky

1.    Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13/EHS1 vykládán v tom smyslu, že je soud povinen v řízeních, jichž se až do vydání soudního platebního příkazu neúčastní dlužník, z úřední povinnosti přezkoumat zneužívající povahu smluvního ujednání a nepoužít jej v případě podezření na jeho zneužívající povahu?

2.    V případě kladné odpovědi na první otázku: Je vnitrostátní soud povinen zcela zamítnout vydání soudního rozhodnutí, jímž se nařizuje platba, jestliže je část nároku založena na zneužívajícím smluvním ujednání, které spoluutváří výši uplatňovaného nároku?

3.    V případě kladné odpovědi na první otázku a záporné odpovědi na druhou otázku: Je vnitrostátní soud povinen zamítnout vydání soudního rozhodnutí, jímž se nařizuje platba, ohledně té části nároku, která se zakládá na zneužívajícím ujednání?

4.    V případě kladné odpovědi na třetí otázku: Je soud povinen, a pokud ano, za jakých podmínek, přihlédnout z úřední povinnosti ke zneužívající povaze ujednání, jestliže má k dispozici informace o platbě založené na tomto ujednání, mimo jiné tím, že tuto platbu započte s neuhrazenými dluhy ze smlouvy?

5.    V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku: Je vnitrostátní soud vázán pokyny soudu vyššího stupně, které jsou podle vnitrostátního práva pro přezkoumávaný stupeň závazné, jestliže tyto pokyny nepřihlíží k důsledkům zneužívající povahy ujednání?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 15 Svazek 002 s. 288.