Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 15. märtsil 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD versus T.I.T.

(kohtuasi C-170/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: Profi Credit Bulgaria EOOD

Võlgnik põhikohtuasjas: T.I.T.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et menetlustes, milles võlgnik kuni maksekäsu tegemiseni ei osale, peab kohus omal algatusel hindama lepingutingimuse ebaõiglast olemust ja ebaõiglase olemuse kahtluse korral jätma lepingutingimuse kohaldamata?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: Kas liikmesriigi kohus peab maksekäsu tegemisest täielikult keelduma, kui osa nõudest põhineb ebaõiglasel lepingutingimusel, mis osaliselt määrab esitatud nõude suuruse?

3.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt ja teisele küsimusele eitavalt: Kas liikmesriigi kohus peab maksekäsu tegemisest keelduma nõude selle osa puhul, mis põhineb ebaõiglasel lepingutingimusel?

4.    Juhul kui kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt: Kas kohus peab omal algatusel arvesse võtma lepingutingimuse ebaõiglase olemuse tagajärgi, kui tema käsutuses on teave sellise lepingutingimuse alusel tehtud makse kohta, ning nägema ette selle makse tasaarveldamise muude lepingujärgsete kohustustega, mis on veel täitmata, ning millistel tingimustel peab kohus seda tegema?

5.    Juhul kui neljandale küsimusele vastatakse jaatavalt: Kas kõrgema astme kohtu ettekirjutused, mille järgimise kohustus on madalama astme kohtule pandud riigisisese õigusega, on liikmesriigi kohtule siduvad, kui need ei võta arvesse lepingutingimuse ebaõiglase olemuse tagajärgi?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).