Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 10. marca 2021 – „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD/Izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

(vec C-160/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Veliko Tarnovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD

Žalovaný: Izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

Prejudiciálne otázky

1.    Znamená pojem „platba“ použitý v článku 75 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/20131 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky ukončenie konania začatého na základe žiadosti o platbu?

2.    Je skutočné prijatie sumy, o ktorú poľnohospodár požiadal, rovnocenné kladnému rozhodnutiu platobnej agentúry o žiadosti o aktiváciu platobných nárokov, resp. predstavuje neprijatie peňažných súm v prípade, ak došlo k verejnému oznámeniu platieb za príslušné opatrenie, nepriznanie uplatnených platobných nárokov, ak táto osoba nebola informovaná o pokračovaní konania s ďalšími kontrolami?

3.    Vyplýva členským štátom z lehoty podľa článku 75 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky povinnosť vykonať overovanie podmienok oprávnenosti pred jej uplynutím a možno v tomto overovaní pokračovať len výnimočne?

4.    Predstavuje nedodržanie lehoty podľa článku 75 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky konkludentné odmietnutie vyplatiť pomoc, ak poľnohospodár nebol informovaný o vykonaní doplňujúcich kontrol a neexistuje písomný dokument týkajúci sa týchto kontrol?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549).