Language of document : ECLI:EU:F:2012:28

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 7. martā


Lieta F‑31/11


BI

pret

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

Civildienests – Termiņš prasības celšanai – Sūdzības noraidījuma valoda

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru BI lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) direktores 2010. gada 14. aprīļa lēmumu, ar kuru paziņots par viņa atlaišanu, un, otrkārt, piespriest Cedefop atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas viņam esot nodarīts.

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Termiņi – Termiņa sākums – Paziņošana – Jēdziens – Lēmums noraidīt sūdzību, kas ierēdnim paziņots valodā, kuru viņš nepārvalda, bet kura ir izmantota šajā sūdzībā – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs – Termiņa izbeigšanās – Atvainojama maldība – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Lai arī Civildienesta noteikumos un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā nav regulēts jautājums par Savienības iestāžu valodu lietojumu to personālam adresētos lēmumos, administrācijai, adresējot ierēdnim vai darbiniekam individuālu lēmumu, atbilstīgi savam rūpības pienākumam tas jāraksta valodā, kuru viņš padziļināti pārvalda.

Ja runa ir par sūdzību noraidošu lēmumu, šī lēmuma paziņošana valodā, kas nav ne attiecīgā ierēdņa vai darbinieka dzimtā valoda, ne tā, kurā ir uzrakstīta sūdzība, var tikt uzskatīta par tiesisku ar nosacījumu, ka ieinteresētā persona ar to ir varējusi lietderīgi iepazīties. Turpretī, ja šī lēmuma adresāts uzskata, ka viņš nespēj to saprast, tad viņam ir jālūdz iestādes kompetentajam dienestam nodrošināt viņam tulkojumu tādā valodā, kādā ir iesniegta sūdzība, vai arī viņa dzimtajā valodā. Ja šāds lūgums ir izteikts nekavējoties, termiņš sākas tikai datumā, kurā šis tulkojums ticis paziņots ieinteresētajam ierēdnim vai darbiniekam.

Savukārt, ja ierēdnis vai darbinieks brīvprātīgi izvēlas iesniegt savu sūdzību noteiktā valodā, kas nav viņa dzimtā valoda, šī izvēle liek ieinteresētajai personai piekrist, ka iestāde to izmantos savā atbildē.

Katrā ziņā tiek pieļauts, ka administrācija var izvēlēties savas iekšējās saziņas valodas, ja šī izvēle ir balstīta uz objektīviem apsvērumiem. Tas, ka administrācija savas atbildes uz sūdzību sagatavošanai izmanto valodu, kuru ir izvēlējies sūdzības iesniedzējs, balstās uz objektīviem apsvērumiem, ievērojot tieši paša sūdzības iesniedzēja valodas izvēli. Tādēļ, ja attiecīgā iestāde izmanto to pašu valodu, kurā ir tikusi iesniegta sūdzība, tā nav patvaļa.

(skat. 19.–22. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 23. marts, T‑197/98 Rudolph/Komisija, 44. un 46. punkts un tajos minētā judikatūra; 2001. gada 7. februāris, T‑118/99 Bonaiti Brighina/Komisija, 15. un 17. punkts.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 3. marts, F‑63/07 Patsarika/Cedefop, 31. punkts un tajā minētā judikatūra; 2011. gada 29. jūnijs, F‑7/07 Angioi/Komisija, 91. un 106. punkts.

2.      Savienības tiesa ir atzinusi, ka noteikumu termiņiem sūdzības iesniegšanai un prasības celšanai neievērošana nevar radīt situāciju, ka prasības pieteikums tiek noraidīts kā nepieņemams gadījumā, ja šī neievērošana izriet no ierēdņa vai darbinieka atvainojamas maldības. Atvainojamas maldības jēdziens tomēr var attiekties tikai uz ārkārtas apstākļiem, proti, apstākļiem, kad iestāde ir pieļāvusi rīcību, kas pati par sevi vai izšķiroši var radīt pieļaujamu tāda indivīda maldību, kurš rīkojas labticīgi un ar vislielāko rūpību, kāda tiek prasīta no pienācīgi informētas personas.

Prasītāja advokāts, kurš pats sava klienta vārdā un ar viņa piekrišanu ir sagatavojis sūdzības tekstu noteiktā valodā un kurš pēc tam ir saņēmis lēmumu par sūdzības noraidīšanu šajā pašā valodā, no profesionāla jurista tiesiski sagaidāmo zināšanu un rūpības dēļ nevar neievērot, ka, tā kā termiņi ir obligāti un lietas dalībnieki tos nevar izvēlēties, tie sākas ar lēmuma par sūdzības noraidīšanu paziņošanas tā oriģinālajā ieinteresētās personas izvēlētajā valodā datumu, nevis no vēlāka datuma, kurā prasītājs saņēmis sūdzības noraidījuma tulkojumu citā valodā.

(skat. 29. un 32. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2011. gada 5. jūlijs, F‑73/10 Coedo Suárez/Padome, 40. punkts un tajā minētā judikatūra.