Language of document :

Odvolanie podané 3. mája 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 24. februára 2021 vo veci T-161/18, Braesch a iní/Komisia

(vec C-284/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar a K. Blanck, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

sám rozhodol o žalobe podanej v konaní na prvom stupni a zamietol ju ako neprípustnú, a

zaviazal ďalších účastníkov konania na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod.

Podľa odvolateľky Všeobecný súd porušil článok 108 ods. 2 ZFEÚ a článok 1 písm. h) procesného nariadenia o štátnej pomoci1 tým, že žalobcov na prvom stupni nesprávne kvalifikoval ako „dotknutých účastníkov konania“ alebo „zúčastnené strany“.

Na základe toho Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že žalobcovia v prvom stupni sú oprávnení podať žalobu podľa článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ proti rozhodnutiu Komisie C(2017) 4690 final zo 4. júla 2017 o štátnej pomoci SA.47677 (2017/N), ktorým sa povoľuje zlučiteľná štátna pomoc Talianska poskytnutá v prospech spoločnosti Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).