Language of document :

Talan väckt den 4 maj 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-286/21)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet, M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa1 , jämförd med bilaga XI till det direktivet, genom att systematiskt och fortgående ha överskridit det dagliga gränsvärdet för fina partiklar (PM10) från den 1 januari 2005 i tätbebyggelsen och kvalitetszonen Paris (FR04A01/FR11ZAG01), och från den 1 januari 2005 till och med 2016 i zonen Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), samt

fastställa att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50/EG, jämförd med bilaga XV till det direktivet, och i synnerhet skyldigheten att se till att perioden av överskridande ska hållas så kort som möjligt.

Grunder och huvudargument

Det dagliga gränsvärdet för Paris har överskridits oavbrutet sedan 2005 till och med de senaste tillgängliga uppgifterna, det vill säga till och med 2019. Det kan dessutom konstateras att det rör sig om en betydande avvikelse eftersom de dagliga gränsvärdena i Paris har överskridits i stor utsträckning (antalet överskridanden var det dubbla jämfört med det högsta tillåtna antalet), och ingen förbättring har skett sedan 2015. Det dagliga gränsvärdet för Martinique har överskridits oavbrutet till och med 2016 (med undantag för 2008).

När den frist som föreskrevs i det motiverade yttrandet löpte ut överskreds gränsvärdena för PM10 i zonerna Paris och Martinique. Vid denna tidpunkt skulle Republiken Frankrike ha upprättat planer och underrättat kommissionen om dessa. Utredningen visar att Republiken Frankrike inte har upprättat sådana planer. De åtgärder som Republiken Frankrike vidtagit (på nationell och regional nivå) har inte lyckats säkerställa att perioden av överskridande har hållits så kort som möjligt, såsom krävs enligt bestämmelserna i direktiv 2008/50/EG.

____________

1 EUT L 152, 2008, s. 1.