Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 28 април 2021 г. — Dansk Akvakultur, представител на AquaPri A/S/Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Дело C-278/21)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dansk Akvakultur, представител на AquaPri A/S

Ответник: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Встъпила страна: Landbrug & Fødevarer (в подкрепа на AquaPri A/S)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 6, параграф 3, [първо изречение] от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)1 да се тълкува в смисъл, че е приложим в положение като разглежданото в настоящия случай, когато е поискано разрешение за продължаване на експлоатацията на съществуващо рибовъдно стопанство, като дейността на рибовъдното стопанство и изхвърлянето на азот и други хранителни вещества остават непроменени спрямо разрешените дейност и изхвърляне през 2006 г., но във връзка с предходното разрешение на рибовъдното стопанство не е извършвана оценка на цялостната дейност и кумулативните последици от дейността на всички рибовъдни стопанства в зоната, тъй като компетентните органи са оценили само общото допълнително изхвърляне на азот и т.н. от съответното рибовъдно стопанство?

Има ли значение за отговора на първия въпрос обстоятелството, че в Плана за управление на речния басейн за 2015—2021 г. се взема предвид присъствието на рибовъдните стопанства в зоната, доколкото в него се предвижда конкретно количество азот, за да се гарантира, че съществуващите рибовъдни стопанства в зоната могат да използват настоящите си разрешения за изхвърляне и че действителното изхвърляне от рибовъдните стопанства остава в зададените граници?

Ако в положение като разглежданото в настоящия случай трябва да се извърши оценка в съответствие с член 6, параграф 3, [първо изречение] от Директивата за местообитанията, трябва ли във връзка с тази оценка компетентният орган да вземе предвид границите за изхвърляне на азот, предвидени в Плана за управление на речния басейн за 2015—2021 г., и всякакви други релевантни данни и оценки, които евентуално се съдържат в Плана за управление на речния басейн или плана „Натура 2000“ за зоната?

____________

1 OВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.