Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Itävalta) on esittänyt 28.4.2021 – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. v. Itävallan tasavalta ja Bundesbeschaffung GmbH

(Asia C-275/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Vastaaja: Itävallan tasavalta ja Bundesbeschaffung GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Bundesverwaltungsgerichtissä vireillä oleva muutoksenhakumenettely, jolla pannaan täytäntöön direktiivi 89/665/ETY1 , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU2 , tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20123 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- ja kauppaoikeudellinen asia? Onko tällainen edellä olevassa kysymyksessä kuvattu muutoksenhakumenettely ainakin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yksityisoikeudellinen asia?

Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se antaa yksityiselle subjektiivisia oikeuksia jäsenvaltiota kohtaan ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan ennen muutoksenhaun, jossa on vaadittava hankintaviranomaisen tekemän päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen, mitättömäksi toteamista, ratkaisemista tuomioistuimen on selvitettävä hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen toimivaltaisen jaoston puheenjohtajana toimiva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi, ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen muutoksenhaun hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä, jos yksityisoikeudellisissa asioissa Itävallassa, kuten esimerkiksi vahingonkorvauskanteissa tai kilpailusääntöjen rikkomisesta määrättävän kiellon tapauksessa, maksujen maksamatta jättäminen ei muutoin estä kanteen ratkaisemista riippumatta siitä, ovatko oikeussuojaan liittyvät maksut jossain määrin maksamatta, ja lisäksi vastaavasti Itävallassa hallinto-oikeudellisia päätöksiä koskevaan muutoksenhakuun liittyvien maksujen tai hallintotuomioistuinten ratkaisuista perustuslakituomioistuimeen tai ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtäviin valituksiin ja Revision-valituksiin liittyvien maksujen maksamatta jättäminen ei johda muutoksenhaun hylkäämiseen maksujen maksamatta jättämisen vuoksi?

2.1.    Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan ennen direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä välitoimia koskevan hakemuksen ratkaisemista jaoston puheenjohtajan on yksin toimivana tuomarina annettava maksuja koskeva korjaamiskehotus, koska kiinteämääräisiä maksuja ei ole maksettu riittävästi, ja kyseisen yksin toimivan tuomarin on hylättävä välitoimihakemus maksujen maksamatta jättämisen vuoksi, jos muutoin Itävallassa nostettavien siviilikanteiden tapauksessa yhdessä kanteen kanssa jätetyn välitoimihakemuksen osalta tuomioistuinmaksuista annetun lain (Gerichtsgebührengesetz) nojalla ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen yhteydessä maksettujen maksujen lisäksi ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa muita kiinteämääräisiä tuomioistuinmaksuja eikä myöskään lykkäävän vaikutuksen tunnustamista koskevista hakemuksista, jotka jätetään yhdessä hallintotuomioistuimelle tehtävän valituksen, ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtävän Revision-valituksen tai perustuslakituomioistuimeen tehtävän valituksen kanssa ja joilla on toiminnallisesti sama tai samankaltainen oikeussuojaa koskeva tavoite kuin välitoimihakemuksella, tarvitse maksaa omia maksuja?

Onko julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 1 artiklan 1 kohtaan sisältyvää vaatimusta, jonka mukaan hankintaviranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta varsinkin mahdollisimman nopeasti, tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että tämä nopeutta koskeva vaatimus antaa subjektiivisen oikeuden nopeaan muutoksenhakumenettelyyn ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan tuomioistuimen on myös hankintamenettelyjen, joita ei ole toteutettu avoimesti, tapauksessa ennen muutoksenhaun, jossa on vaadittava hankintaviranomaisen tekemän päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen, mitättömäksi toteamista, ratkaisemista selvitettävä kaikissa tapauksissa hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen jaoston puheenjohtajana oleva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi, ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen muutoksenhaun hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti kyseisen hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa hakijan maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan4 (jäljempänä perusoikeuskirja) (EUVL 2012, C 326, s. 391) 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava direktiivin 2014/24/EU5 18 artiklan 1 kohdan mukainen avoimuusedellytys ja muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan tuomioistuimen on myös hankintamenettelyjen, joita ei ole toteutettu avoimesti, tapauksessa ennen muutoksenhaun, jossa on vaadittava hankintaviranomaisen tekemän päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen, mitättömäksi toteamista, ratkaisemista selvitettävä hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen jaoston puheenjohtajana oleva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi, ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen muutoksenhaun hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa hakijan maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä?

Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se antaa yksityiselle subjektiivisia oikeuksia jäsenvaltiota kohtaan ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan siinä tapauksessa, ettei muutoksen hakemiseksi direktiivissä 89/665/ETY, sellaisena kuin sitä sovelletaan, tarkoitettuihin hankintaviranomaisten päätöksiin tuomioistuimessa käytettävään muutoksenhakukeinoon (tai mahdollisesti myös tuomioistuimessa käytettävään muutoksenhakukeinoon, joka koskee hankintasopimuksen sopimuspuolen valinnan lainvastaisuuden toteamista vahingonkorvauksen saamiseksi) liittyviä kiinteämääräisiä maksuja makseta, hallintotuomioistuimen jaoston lainkäyttöelimenä on (enää vain) velvoitettava hakija maksamaan maksettavaksi tulevat kiinteämääräiset maksut, joita ei ole maksettu (mistä seuraa maksuvelvollisen oikeussuojamahdollisuuksien väheneminen), kun taas siviilioikeudellisissa menettelyissä kanteisiin ja muutoksenhakuihin liittyvät maksut, jos niitä ei makseta, määrätään maksettaviksi tuomioistuimille suoritettavista maksuista ja suorituksista annetun lain (Gerichtliches Einbringungsgesetz) mukaisella hallintoviranomaisen päätöksellä ja myös hallinto-oikeudessa muutoksenhakuihin liittyvät maksut hallintotuomioistuimeen tai perustuslakituomioistuimeen tehtävien valitusten osalta ja Revision-menettelyihin liittyvät maksut ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtävien Revision-valitusten osalta, jos maksuja ei makseta, määrätään yleensä maksettaviksi hallintoviranomaisen päätöksellä, josta (nimittäin maksujen määräämisestä tehdystä päätöksestä) voidaan yleensä aina valittaa hallintotuomioistuimeen ja sen ratkaisusta puolestaan voidaan tehdä Revision-valitus ylimpään hallintotuomioistuimeen tai valitus perustuslakituomioistuimeen?

Onko direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 1 artiklan 1 kohtaa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että puitejärjestelyn tekeminen vain yhden ainoan talouden toimijan kanssa direktiivin 2014/24/EU 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti muodostaa direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemisen ja että tästä syystä hankintaviranomaisen päätös siitä, minkä talouden toimijan kanssa tämä puitejärjestely on tarkoitus tehdä direktiivin 2014/24/EU 33 artiklan 3 kohdan nojalla, on direktiivin 89/665/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hankintapäätös?

6.1.    Onko direktiivin 2014/24/EU 33 artiklan 3 kohtaan sisältyvää ilmaisua ”puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset” tulkittava siten, että kyseessä on puitejärjestelyyn perustuva hankintasopimus silloin, kun hankintaviranomainen valitsee yksittäisen hankintasopimuksen sopimuspuolen nimenomaisesti tukeutuen tehtyyn puitejärjestelyyn? Vai onko ilmaisua ”puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset” tulkittava siten, että silloin, kun unionin tuomioistuimen tuomiossa C-216/176 , 64 kohta, tarkoitettu puitejärjestelyn kokonaismäärä on jo käytetty kokonaan, kyseessä ei ole enää hankintasopimus, joka perustuu alun perin tehtyyn puitejärjestelyyn?

6.2. Jos kysymykseen 6.1. vastataan myöntävästi:

Onko direktiivin 2014/24/EU 4 ja 5 artiklaa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että puitejärjestelyyn perustuvan yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo on aina direktiivin 2014/24/EU 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hankinnan ennakoitu arvo? Vai onko kyseisen direktiivin 4 artiklan mukainen hankinnan ennakoitu arvo puitejärjestelyyn perustuvan yksittäisen hankinnan tapauksessa se hankinnan arvo, joka kyseisen direktiivin 5 artiklaa sovellettaessa hankinnan ennakoidun arvon määrittämiseksi saadaan puitejärjestelyyn perustuvan yksittäisen tavarahankinnan osalta?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se on esteenä sellaisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan hankintamenettelyä koskevassa oikeusriidassa nimetyn hankintaviranomaisen on annettava kaikki tarvittavat tiedot ja toimitettava kaikki tarvittavat asiakirjat – ja ellei se tee näin, on mahdollista antaa sitä koskeva yksipuolinen tuomio –, jos tämän hankintaviranomaisen elinten jäsenet tai työntekijät, joiden on annettava nämä tiedot hankintaviranomaisen puolesta, joutuvat näin myös alttiiksi riskille, että jopa heihin itseensä kohdistetaan tietojen antamisen tai asiakirjojen toimittamisen johdosta mahdollisesti rikosoikeudellisia toimenpiteitä?

Onko julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/2[3]/EU, 1 artiklan 1 kohdan mukaista edellytystä,

jonka mukaan hankintoja koskevat muutoksenhakumenettelyt on toteutettava varsinkin tehokkaasti,

kun otetaan lisäksi huomioon perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja muut unionin oikeussäännöt, tulkittava siten, että näissä oikeussäännöissä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että ne ovat esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakeva muutoksenhakija on velvollinen nimeämään muutoksenhaussaan konkreettisen hankintamenettelyn ja hankintaviranomaisen konkreettisen päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen, vaikka kyseinen hakija ei sellaisen hankintamenettelyn tapauksessa, jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, yleensä saa tietoonsa, onko hankintaviranomainen toteuttanut kansallisen oikeuden nojalla suorahankintamenettelyjä, jotka hakijan kannalta eivät ole avoimia, tai neuvottelumenettelyjä, joissa ei ennakolta julkaista ilmoitusta ja jotka hakijan kannalta eivät ole avoimia, tai onko toteutettu yksi tai useampi ei-avoin hankintamenettely, joissa on tehty yksi tai useampi päätös, joka voidaan riitauttaa?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että kyseisessä määräyksessä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että se on esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakeva muutoksenhakija on velvollinen nimeämään muutoksenhaussaan konkreettisen hankintamenettelyn ja hankintaviranomaisen konkreettisen päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen, vaikka sellaisen hankintamenettelyn tapauksessa, jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, kyseinen hakija ei yleensä voi tietää, onko hankintaviranomainen toteuttanut kansallisen oikeuden nojalla suorahankintamenettelyjä, jotka hakijan kannalta eivät ole avoimia, tai neuvottelumenettelyjä, joissa ei julkaista ilmoitusta ja jotka hakijan kannalta eivät ole avoimia, tai onko toteutettu yksi tai useampi hankintamenettely, joissa on tehty yksi tai useampi päätös, joka voidaan riitauttaa?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että kyseisessä määräyksessä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että se on esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakeva muutoksenhakija on velvollinen maksamaan kiinteämääräisiä maksuja, joiden määrää se ei voi muutoksenhaun ajankohtana ennakoida, koska sellaisen hankintamenettelyn tapauksessa, jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta ja joka ei hakijan kannalta ole avoin, hakija ei yleensä voi tietää, onko hankintaviranomainen toteuttanut kansallisen oikeuden mukaisia suorahankintamenettelyjä tai ei-avoimia neuvottelumenettelyjä, joissa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, ja miten suuri hankinnan ennakoitu arvo on mahdollisesti toteutetussa neuvottelumenettelyssä, jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, tai miten monta päätöstä, jotka voidaan riitauttaa erikseen, niissä on jo tehty?

____________

1     Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33).

2     Käyttöoikeussopimusten tekemisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (EUVL 2014, L 94, s. 1).

3     Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).

4     Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL 2012, C 326, s. 391).

5     Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/ЕU (EUVL 2014, L 94, s. 65).

6     Tuomio 19.12.2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust ja Coopservice, EU:C:2018:1034.