Language of document :

EU-Personalerettens dom af 22. maj 2007 - López Teruel mod KHIM

(Sag F-99/06) 1

(Tjenestemænd - sygeorlov - ubeføjet udeblivelse fra tjenesten - opmand - frist for udpegelse af en uafhængig læge)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanien) (ved avocats G. Vandersanden, L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved M.I. de Medrano Caballero, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. oktober 2005 vedrørende sagsøgerens sygeorlov, som blev truffet på baggrund af konklusionerne fra den i tjenestemandsvedtægtens artikel 59, stk. 1, omhandlede opmand.

Konklusion

Den af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) trufne afgørelse af 20. oktober 2005 annulleres, for så vidt som Adelaida López Teruels fravær herved behandles som ubeføjet udeblivelse fra tjenesten fra den 8. til den 20. februar 2005 og fra den 7. april til den 2. august 2005.

I øvrigt frifindes KHIM.

KHIM bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af de af Adelaida López Teruel afholdte omkostninger.

____________

1 - EUT C 249 af 14.10.2006, s. 18.